Πρόσληψη τριών ειδικών συνεργατών στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας

Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας γνωστοποιεί ότι θα προσλάβει τρείς (3) Ειδικούς Συνεργάτες, με τυπικά προσόντα κατηγορίας Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) ή Τεχνολογικής (Τ.Ε.) εκπαίδευσης, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλαμβάνονται, για την κάλυψη ισάριθμων θέσεων του Δήμου Ν. Κυνουρίας.

Όλοι/ όλες οι ενδιαφερόμενοι/νες θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους Ο.Τ.Α. του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17), καθώς και ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση ή αξιόλογη επαγγελματική εμπειρία ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης η ειδίκευση μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρία.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι/νες θα πρέπει να επίσης να κατέχουν και τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα του τομέα δραστηριότητας που επιθυμούν να απασχοληθούν, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω, για καθεμία από τις τρείς προβλεπόμενες θέσεις, ως εξής:

Θέση 1η. Τομέας Αθλητισμού.

Ο/η Ειδικός/κή Συνεργάτης/τιδα θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει γνώμες, γραπτά ή προφορικά, που άπτονται του τομέα της Φυσικής Αγωγής και των εν γένει αρμοδιοτήτων του Δήμου σε θέματα Αθλητισμού, με έμφαση την υποστήριξης και προώθηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού, την ενίσχυση και υποστήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού, καθώς και σε θέματα διοίκησης, οργάνωσης και ανάπτυξης αθλητικών οργανισμών και αθλητικών εκδηλώσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τμήματος «Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού» της ημεδαπής με ειδίκευση στην «προσαρμοσμένη κινητική αγωγή» ή στην «εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

β) γνώση Η/Υ στα αντικείμενα β.α) Επεξεργασία κειμένου β.β) υπολογιστικών φύλλων β.γ) υπηρεσιών διαδικτύου, από πιστοποιημένους φορείς.

γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Θέση 2η. Τομέας Οργάνωσης, Διοίκησης και Ανάπτυξης του Δήμου.

Ο/η Ειδικός/κή Συνεργάτης/τιδα θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει γνώμες, γραπτά ή προφορικά, που άπτονται του τομέα Οργάνωσης και Διοίκησης του Δήμου, καθώς και του τομέα τοπικής οικονομικής ανάπτυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) του τομέα: «Διοίκησης», με κατεύθυνση: «Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών» της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

β) γνώση Η/Υ στα αντικείμενα β.α) Επεξεργασία κειμένου β.β) υπολογιστικών φύλλων β.γ) υπηρεσιών διαδικτύου από πιστοποιημένους φορείς.

γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Θέση 3η. Τομέας Οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου.

Ο/η Ειδικός/κή Συνεργάτης/τιδα θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει γνώμες, γραπτά ή προφορικά, που άπτονται του τομέα της Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου, των Λογιστικών υπηρεσιών και της Οργανωτικής Βελτίωσης των αντίστοιχων παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) του τομέα: «Διοίκησης και Οικονομίας», με κατεύθυνση: «Λογιστική» της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

β) γνώση Η/Υ στα αντικείμενα β.α) Επεξεργασία κειμένου β.β) υπολογιστικών φύλλων β.γ) υπηρεσιών διαδικτύου από πιστοποιημένους φορείς.

γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Επισημάνσεις.

«Ειδικά προσόντα Διορισμού». Οι ενδιαφερόμενοι/νες για να προσληφθούν πρέπει να διαθέτουν και τα «Γενικά Προσόντα Διορισμού» που προβλέπονται για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α στα άρθρα 11 έως 17 του Ν. 3584/2007.

Για την απόδειξη των «Γενικών Προσόντων Διορισμού» απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι αυτά πληρούνται.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται με την αίτηση:

α) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

β) Βιογραφικό σημείωμα.

γ) Αντίγραφο του τίτλου σπουδών.

δ) Βεβαίωση ή και υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986), για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας με τα σχετικά αποδεικτικά αυτής, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο σχετικό στοιχείο.

ε) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 για την κατοχή των «Γενικών Προσόντων Διορισμού».

στ) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι σε περίπτωση επιλογής του ο διοριστέος θα προσκομίσει όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα, που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού των άρθρων 11 έως 17 του Ν. 3584/2007.

Το πλήρες κείμενο της γνωστοποίησης έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με αριθμό : Ψ7Υ9ΩΚΝ-82Β.

Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

Εμμανουήλ Δ. Δολιανίτης

Σχετικές δημοσιεύσεις