Πρόσληψη ενός ειδικού συνεργάτη από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Από την Περιφέρεια Πελοποννήσου γνωστοποιείται η πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συμβούλου κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου του θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία του θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας, για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύει.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν:

Πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της Αλλοδαπής.

Ειδικότερα: Θα προτιμηθούν οι κάτοχοι πτυχίου Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει σωρευτικά να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για το μόνιμο προσωπικό του Δημοσίου.

Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης.

Για την πρόσληψη θα εκτιμηθεί περαιτέρω: – η προσωπικότητα – το είδος του Πτυχίου – η γνώση χειρισμού Η/Υ – οι επικοινωνιακές ικανότητες – η γνώση ξένων γλωσσών.

Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας σε θέματα της ειδικότητάς του, σε συνεργασία με το Γραφείο Περιφερειάρχη και υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων), στο Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Ταχ. Δ/νση: Ναυπλίου 57, ΤΚ 221 32, Τρίπολη) σχετική αίτηση στην οποία θα αναφέρεται η θέση για την οποία υποβάλλουν την υποψηφιότητα, με συνημμένα ευκρινή φωτοαντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης περίληψης της παρούσας σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Εάν η τελευταία ημέρα είναι κατά νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία ο υποψήφιος που υποβάλλει ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

Σχετικές δημοσιεύσεις