Ειδικό Συνεργάτη θα προσλάβει ο Δήμος Γορτυνίας

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας γνωστοποιεί ότι προτίθεται να προσλάβει έναν (1) Ειδικό Συνεργάτη για την επικουρία του έργου του Δημάρχου και ειδικότερα έναν (1) ΠΕ Φιλόλογο με εξειδίκευση στο θεματικό κύκλο κλασικής φιλολογίας και αντικείμενο εργασίας την παροχή συμβουλών, την διατύπωση εξειδικευμένων γνώσεων γραπτά ή προφορικά επί θεμάτων Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την Πολιτιστική και Τουριστική Ανάπτυξη του Δήμου.


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στις διατάξεις του Ν. 3584/2007 δηλαδή:

Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους δημόσιους υπαλλήλους (Α’ μέρος του Ν. 3584/2007, άρθρα 11 ως 17).

Πτυχίο ή δίπλωμα Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής ΠΕ Φιλόλογο με εξειδίκευση στο θεματικό κύκλο κλασικής φιλολογίας.

Πτυχίο άριστης γνώσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (Δήμος Γορτυνίας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Τ.Κ. 22007 ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ), μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης της παρούσας, είτε αυτή είναι στον δικτυακό τόπο του Δήμου, ή στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. 2795360321) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναλυτικά η Γνωστοποίηση του Δήμου Γορτυνίας:

Σχετικές δημοσιεύσεις