Δήμος Τρίπολης: Διαγωνισμός για προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών

Ο Δήμαρχος Τρίπολης προκηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του Δήμου Τρίπολης», με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.140.552,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ειδικότερα προβλέπεται η προμήθεια των παρακάτω ειδών:

Α) ΚΑΥΣΙΜΑ
1) Πετρέλαιο θέρμανσης: 130.000 λίτρα
2) Πετρέλαιο κίνησης: 330.000 λίτρα
3) Πετρέλαιο κίνησης ενισχυμένο: 120.000 λίτρα
4) Βενζίνη αμόλυβδη: 50.000 λίτρα

Β) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
1) Λάδι κινητήρα DIESEL 10W-40: 10 βαρέλια των 200-209 λίτρων.
2) Λάδι κινητήρα DIESEL 15W-40: 10 βαρέλια των 200-209 λίτρων
3) Λάδι κινητήρα Βενζίνης 5W-30: 2 βαρέλια των 200-209 λίτρων
4) λάδι κινητήρα DIESEL 20W-50: 5 βαρέλια των 200-209 λίτρων
5) Λάδι Υδραυλικού SAE 46W: 2 δεξαμενές των 1000 λίτρων
6) Λάδι υδραυλικού SAE 10-30 W: 10 δοχεία των 20 λίτρων
7) Βαλβολίνη 75W-90: 3 βαρέλια των 200-209 λίτρων
8) Βαλβολίνη 80W-90: 2 βαρέλια των 200-209 λίτρων
9) Γράσσο: 1 βαρέλι των 180-200 λίτρων
10) Υγρά φρένων DOT4: 80 δοχεία των 250 ml
11) AD BLUE: 8 δεξαμενές των 1000 λίτρων
12) Αντιψυκτικό μηχανής: 3 βαρέλια των 200-210 λίτρων
13) Αντιψυκτικό μηχανής G12: 6 δοχεία των 20 λίτρων
14) Αντιπαγωτικό πετρελαίου: 100 δοχεία του 1 λίτρου
15) Αντισκοριακό σπρέι: 80 δοχεία των 400 ml
16) Λάδι τιμονιού ATF: 8 δοχεία των 20 λίτρων
17) Σπρέι εκκίνησης : 20 δοχεία των 400 ml
18) Σπρέι γράσσου: 40 δοχεία των 400 ml
19) Σπρέι επαφών: 20 δοχεία 400 ml
20) Σπρέι καθαριστικών φρένων: 100 δοχεία των 400 ml
21) Πανιά καθαρισμού λιπαντικών ουσιών: 400 κιλά
22) Συνθετικό λάδι PENTOZIN: 5 δοχεία του 1 λίτρου
23) Λάδι υδραυλικού ISO VG 46: 10 δοχεία των 20 λίτρων.

Γ) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ/ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ
1) Βιοαποικοδομήσιμο Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 46: 2000 λίτρα
2) Βιοαποικοδομήσιμο γράσο: 200 κιλά.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus. gov.gr του ως άνω συστήματος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 30-6-2024 και ώρα 15:00 μ.μ.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης έχει καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www. promitheus.gov.gr, όπου έλαβε συστημικό αριθμό 352254.

Η διακήρυξη και η μελέτη έχουν καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρίπολης, στη διεύθυνση (URL) http://www.tripolis.gr στη διαδρομή «Διακηρύξεις– Προκηρύξεις».τη

Σχετικές δημοσιεύσεις