Τι εμποδίζει την αποκατάσταση του Παλαιού Πρωτοδικείου Σπάρτης;

Το Ινστιτούτο Σπάρτης στην προσπάθειά του να συμβάλει στην προώθηση της αποκατάστασης του Παλαιού Πρωτοδικείου της Σπάρτης, το οποίο αποτελεί ένα από τα πρώτα δημόσια κτίρια στην Ελλάδα που αποδόθηκε σε χρήση το 1837, και επειδή διαπίστωσε την γνωστή ακινησία που χαρακτηρίζει τα μεγάλα έργα του Δήμου μας, αναζήτησε τους λόγους που υπάρχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση στην δημοπράτηση της επικαιροποίησης της μελέτης και της αποκατάστασης του κτιρίου.

Κατ’ αρχήν να επισημάνουμε ότι χάρη στον κ. Νίκο Μαυρομιχάλη που καθημερινά στην ηλεκτρονική του ενημερωτική εφημερίδα Spartorama μετρά τις ημέρες που πέρασαν από την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Σπάρτης, από τον καθορισμό του χώρου ως χώρου Γενικών Αρχείων του Κράτους και από τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης, διαπιστώνουμε ότι έχουν περάσει μέχρι σήμερα 1058 μέρες, περίπου τρία (3) χρόνια, χωρίς να μπορέσει να ανατεθεί η επικαιροποίηση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του κτιρίου σε ανάδοχο προκειμένου να προκηρυχθεί το έργο της διάσωσης και αποκατάστασης του κτιρίου.

Επειδή η διαδικασία είναι πολύ εντυπωσιακή από πλευράς γραφειοκρατικών εμποδίων και επειδή το θέμα είναι εξαιρετικά σημαντικό για την πόλη της Σπάρτης και επειδή τέλος όλη αυτή η κατάσταση εκθέτει εμάς τους ίδιους τους πολίτες της Σπάρτης, το ΔΣ του Ινστιτούτου Σπάρτης εξουσιοδότησε την Πρόεδρό του κ. Αναστασία Κανελλοπούλου, να προχωρήσει στην έρευνα του προβλήματος προκειμένου να απεγκλωβιστεί το κτίριο από τις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

Η κ. Κανελλοπούλου επικοινώνησε με την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, η οποία έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη της πραγματοποίησης του διαγωνισμού για την επικαιροποίηση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου αποκατάστασης του κτιρίου και πληροφορήθηκε ότι :

 • Η πρώτη προκήρυξη της μελέτης επικαιροποίησης πραγματοποιήθηκε το 2022, αλλά απέβη άγονος γιατί δεν υπήρξε καμία προσφορά. 
 • Η Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν έχει επαναπροκηρύξει τον διαγωνισμό μέχρι σήμερα, δηλαδή περίπου 5 μήνες μετά, διότι δεν μπορεί να συστήσει την Επιτροπή Διαγωνισμού λόγω της αδυναμίας της να προσδιορίσει την αμοιβή του εκπροσώπου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) που θα μετέχει στην επιτροπή.
 • Αδυνατεί δε να προσδιορίσει και κατ’ επέκταση να δεσμεύσει το ποσόν για την αμοιβή του εκπροσώπου του ΤΕΕ διότι από τον Αύγουστο του 2022 έχει καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 188 του Ν. 4782/2021 βάσει του οποίου ορίζεται η αμοιβή των τεχνικών του ΤΕΕπου συμμετέχουν σε επιτροπές διαγωνισμών και δεν έχει αντικατασταθεί από άλλη διάταξη.

Σε ερώτησή μας προς το γραφείο Εκπροσωπήσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, το οποίο ορίζει τους τεχνικούς στις επιτροπές διαγωνισμών ( και το οποίο είχε ορίσει τον εκπρόσωπο στον διαγωνισμό του 2022 που απέβη άγονος) μας απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν πώς θα αμειφθεί ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ μετά την κατάργηση του άρθρου 188 του Ν. 4782/2021 που όριζε τις αμοιβές και ως εκ τούτου δεν μπορούν να απαντήσουν στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας.

Επανερχόμενη στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας τους ζητήσαμε αφού το ΤΕΕ δεν μπορεί να ορίσει την αμοιβή εκπροσώπου,να ορίσουν αυτοί σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4782/2021 μηχανικό δημόσιο υπάλληλο και η συνεδρίαση να πραγματοποιηθεί σε ώρα εργασίας ώστε να μην απαιτείται αμοιβή.

Από πλευράς νομοθεσίας πράγματι ισχύουν τα πιο κάτω:

 • Πράγματι το άρθρο 188 του Ν. 4782/2021 που καθόριζε τις αμοιβές των εκπροσώπων του ΤΕΕ στις Επιτροπές διαγωνισμών έχει καταργηθεί χωρίς να ορίζεται από άλλη διάταξη πώς θα αμείβονται στο εξής.  
   
 •  Όμως το άρθρο 108 & 9 και 9o του Ν 4782/2021 ορίζει ότι «στις δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, ……, για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών του παρόντος Βιβλίου η αναθέτουσα αρχή συγκροτεί, με απόφασή της, επιτροπή διαγωνισμού, που αποτελείται από τρία (3) μέλη….».
  Επομένως η Επιτροπή Διαγωνισμού πρέπει να συσταθεί ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ενέργεια ή αδράνεια του ΤΕΕ
   
 • Επίσης στο άρθρο 9 & δ ο παραπάνω νόμος ορίζει ότι «….. Αν το ΤΕΕ δεν ανταποκριθεί μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, επιλέγεται από την αναθέτουσα αρχή υπάλληλος της αναθέτουσας αρχής ή υπάλληλος που υπηρετεί στο Δημόσιο, ως τούτο καθορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014, εγγεγραμμένος στο μητρώο της περ. η’ της παρ. 8.»

Επομένως δεν υπάρχει κενό νόμου και η Τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας οφείλει να συστήσει άμεσα την παραπάνω επιτροπή και να προχωρήσει στην επαναπροκήρυξη της επικαιροποίησης της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου του παλαιού Πρωτοδικείου.

Το Ινστιτούτο Σπάρτης επικοινώνησε και με την Διεύθυνση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και διαπίστωσε ότι είναι δεσμευμένο το ποσόν της μελέτης επικαιροποίησης, άρα δεν υπάρχει θέμα χρημάτων. Μάλιστα μας τόνισαν ότι υπάρχει και πίστωση για το έργο και δεν εμπλέκονται με την διαδικασία της προκήρυξης της μελέτης επικαιροποίησης.

Τέλος μετά από συνεννόηση με τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο οποίος εποπτεύει τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, συμφωνήθηκε συνεργασία με το Ινστιτούτο Σπάρτης ώστε από κοινού να λύσουμε ένα θέμα γραφειοκρατικό, το οποίο μπορεί να είναι και αιτία μεγάλης καταστροφής για το κτίριο του Παλαιού Πρωτοδικείου.

Συναισθανόμενοι την ευθύνη όλων μας και την ντροπή μας αν αφήσουμε το κτίριο να καταρρεύσει, το ΔΣ του Ινστιτούτου Σπάρτης αποφάσισε να ασχοληθεί με την υπόθεση μέχρι της οριστικής επίλυσης.

Σχετικές δημοσιεύσεις