Προσωπικό ζητά να προσλάβει ο ΥΗΣ Λάδωνα

Η ΔΕΗ Α.Ε. Ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων για κάλυψη εποχικών  ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 8 μήνες βάση του άρθρου 4 του Ν.4643/19, όπως ισχύει.

Ο αριθμός, οι ειδικότητες και οι Μονάδες απασχόλησης του ως άνω προσωπικού εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στην διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες  αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΔΕΘΥΠ/ ΥΗΣ ΛΑΔΩΝΑ ΣΟΧ υπ’ αριθμ. 2/2021 και στα σχετικά παραρτήματα τα οποία αναρτώνται στον ΥΗΣ Λάδωνα καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Γορτυνίας και Δήμου Καλαβρύτων.

Όλοι οι υποψήφιοι απασχολούμενοι    και    μη    απασχολούμενοι    στη    ΔΕΗ    ή   θυγατρικές της,  πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (βλ.  παρ. 3  της ενότητας  «ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ»  της   υπόψη Ανακοίνωσης).

Επιπροσθέτως, η Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2021  και το σχετικό με την Ανακοίνωση Παράρτημα καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ www.dei.gr. Ακολουθώντας την διαδρομή Απασχόληση – Θέσεις Εργασίας – Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ Δ.Ε.Η. Α.Ε. ΣΟΧ για πρόσληψη σε  ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην εξουσιοδοτημένη υπάλληλο του ΥΗΣ Λάδωνα ΔΕΣΙΝΙΩΤΗ Διονυσία D.Desinioti@dei.com  και κατ΄ εξαίρεση  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ/ΥΗΣ ΛΑΔΩΝΑ, Τ.Κ. 22008, ΤΡΟΠΑΙΑ – Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, υπόψη κυρίας ΔΕΣΙΝΙΩΤΗ Διονυσίας τηλ: 27970 22902 & 5.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές εντός  δέκα (10) ημερολογιακών ήμερων από την επόμενη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της Ανακοίνωσης  στους Νομούς που αυτή θα δημοσιευτεί ή αναρτηθεί τελευταία. 

ΔΕΗ Α.Ε./ΥΗΣ ΛΑΔΩΝA

Σχετικές δημοσιεύσεις