Διακήρυξη δημοπρασίας για την «Ανάπλαση πλατείας Μαντινείας (Μπασιάκου) στην Δ.Ε. Τρίπολης»

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου: «AΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ (ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ) ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΤΡΙΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό μελέτης 499.970,00€.
Το έργο ανήκει στις κατηγορίες Οικοδομικών και Η/Μ, με προϋπολογισμό 499.970,00 € και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 294.868,37€
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 53.076,31€
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 52.191,70€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 65,24€, σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.
Προβλέπονται Απολογιστικές εργασίες που δεν υπόκεινται σε έκπτωση 3.000,00€
ΦΠΑ 24% 96.768,38 €
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus. gov.gr του ως άνω συστήματος.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 27/05/2021 και ώρα 10:00 π.μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 04/06/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ. και από την Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus. gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tripolis.gr
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο, από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, Παράρτημα Β, έτσι όπως ισχύει σήμερα.
Στον διαγωνισμό, δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια, που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια, που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν:
α) εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων εξήντα πέντε ευρώ (8.065,00€) και
β) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.(ΦΕΚ Β΄ 3698/16- 11-2016).
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 27/03/2022, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση, που είναι εγγεγραμμένη στο ΜΕΕΠ και μετέχει στον διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας οφείλει να μην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νόμιμου ορίου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20, παρ. 4 του Ν. 3669/200, όπως ισχύει.
Δεν απαιτούνται ελάχιστα όρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Π.Δ. 71/2019.
Στην περίπτωση που, ο προσφέρων αποτελεί ένωση οικονομικών φορέων, που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 76, παρ.3 σημείο (β) του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του άρθρου 52, παρ. 1 και των άρθρων 12 και 13 του Π.Δ. 71/2019, στις κατηγορίες έργου του άρθρου 21 της Διακήρυξης, όπως αυτό ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδίως κατά την μεταβατική περίοδο εφαρμογής του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) (άρθ. 65 του Π.Δ. 71/2019, όπως ισχύει).
Στην περίπτωση που, ο προσφέρων αποτελεί ένωση οικονομικών φορέων, που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 76, παρ.3 σημείο (β) του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού των Εξόδων του Δ. Τρίπολης Οικ. Έτους 2021 με ΚΑΕ: 64.7322.0003 για το έργο «Ανάπλαση πλατείας Μαντινείας (Μπασιάκου) στην Δ.Ε. Τρίπολης» (ποσό €319.982,00 θα βαρύνει τις πιστώσεις έτους 2021 και ποσό €179.988,00 θα βαρύνει τις πιστώσεις του έτους 2022).
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις, που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, της κράτησης 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ’ του ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/ 12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 2235), καθώς και της κράτησης 2,5‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ’ του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τακτικών υπαλλήλων (μόνιμων ή αορίστου χρόνου), που απασχολούνται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, που βαρύνει κάθε λογαριασμό πληρωμής έργου, με τη ρητή επισήμανση ότι η εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης, ήτοι η συλλογή και η απόδοση της κράτησης, εξαρτάται από την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα καθορίσει τις σχετικές αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής και απόδοσής της.
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στον ανάδοχο.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε Δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρίπολης.
Το έργο ταξινομείται με CPV: 45262640-9 (Έργα αναβάθμισης περιβάλλοντος).
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου (τηλ. 2713 – 600447 – 444) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τρίπολη, 06/05/2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΙΟΥΜΗΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις