ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ: Αιτία πολέμου, η μη ολοκλήρωση της!

25 Απριλίου 2013  /   Χωρίς Σχόλια

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣΟλυμπία Οδός ονομάζεται η Βορειοδυτική Οδός Πελοποννήσου, ο αυτοκινητόδρομος ο οποίος συνδέει τις πόλεις Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα. Το συνολικό μήκος της οδού αυτής είναι 283,7 χλμ.
Μετά από απόφαση της Κυβέρνησης, η “κουτσουρεμένη” οδός θα σταματήσει στην Πάτρα. Θα έχει μήκος 120 χλμ. Δηλαδή από όλο το μήκος της οδού, υλοποιείται μόνο το 43%. Το υπόλοιπο αφίεται να εκτελεσθεί στο άγνωστο μέλλον. Ολόκληρο το έργο είναι ενταγμένο στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Ανάπτυξης Αυτοκινητοδρόμων, με το χαρακτηρισμό Ε9, σύμφωνα με τις αρχές και αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου Μεταφορών.
Η ακύρωση της κατασκευής δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα, σε όλο το έργο και στην περιοχή αυτή, της Πελοποννήσου. Πρέπει να τηρηθεί η σύμβαση παραχώρησης όπως αυτή ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή και να γίνει υλοποίηση ολόκληρου του έργου. Οι λόγοι πού επιβάλλουν την κατασκευή ολόκληρη της Ολυμπίας Οδού είναι σοβαροί και ποικίλοι:

1. Ο Δυτικός άξονας είναι έργο πνοής πού αποτελεί ένα αυτοκινητόδρομο υψηλών προδιαγραφών, ενταγμένο στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών, και μέσω αυτού εντάσσεται η θέση της περιοχής στον ενιαίο Ευρωπαϊκό χώρο.

2. Ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών. Από το δρόμο αυτό γίνεται και η επικοινωνία με τα νησιά της Ζακύνθου και Κεφαλονιάς, με κίνηση μέσω του λιμένα Κυλλήνης, η οποία ανέρχεται ετησίως σε 1.000.000 άτομα και 400.000 οχήματα. Συγχρόνως, την περιοχή επισκέπτονται 2.000.000 επισκέπτες.
Είναι λοιπόν ο υπάρχον, δρόμος βαριάς κυκλοφορίας, ο οποίος εάν δεν αντικατασταθεί από τον αυτοκινητόδρομο θα είναι συνεχής εστία ατυχημάτων, με απρόβλεπτες συνέπειες σε ανθρώπινες ζωές και αιμορραγία στην εθνική οικονομία.

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ3. Σύνδεση των σημαντικών έργων της περιοχής. Στην περιοχή κατασκευάζονται και πραγματοποιούνται και άλλα έργα όπως:
• Συνδετήρια Οδός Κυλλήνη – Ε.Ο. (Εθνική οδός)
• Συνδετήρια Οδός Λιμάνι Κατάκολου – Ε.Ο.
• Αναβάθμιση Λιμανιού Κατάκολου, έργο το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ
• Κατασκευή οδού Ολυμπία – Βυτίνα – Τρίπολη
• Μελετάται η αξιοποίηση της λίμνης Καϊάφα

4. Αναβαθμίζεται το αεροδρόμιο της Καλαμάτας με σημαντικά έργα τα οποία έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ από την περιφέρεια Πελοποννήσου, προϋπολογισμού περίπου 27 εκατ.€.

5. Αναμένεται η έγκριση της χρήσης του πολεμικού αεροδρομίου Τρίπολης και σε πολιτικό για μετακίνηση ανθρώπων και μεταφορά φορτίων.
6. Δεν ενοποιούνται τα υπάρχοντα και προς κατασκευή έργα. Έτσι δεν δημιουργείται ολοκληρωμένη διαχείριση και πλήρης αξιοποίηση αυτών. Ούτε παράγεται κατά τη χρήση τους προστιθέμενη αξία.

7. Δεν συνδέονται οι αρχαιολογικοί χώροι μεταξύ τους, με εύκολη πρόσβαση, δηλαδή Αρχαία Ολυμπία – Ήλιδα – Ναός Επικουρείου Απόλλωνος – Μεσσηνία, με αποτέλεσμα την αρνητική εξέλιξη τους.

8. Παραμένει η περιοχή με τις περιορισμένες δυνατότητες πού έχει σήμερα και την περιορισμένη διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων και των ζωτικών υπηρεσιών.

9. Το περιβάλλον της περιοχής είναι ιδιαίτερα ευπαθές, απειλούμενο από φωτιές και άλλα.

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ1Ακόμα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν ότι η μη υλοποίηση του έργου:
1. Αντιβαίνει σαφώς τον κεντρικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως διατυπώνεται στη Συνθήκη της Λισσαβόνας, Άρθρο 2. Αυτός αφορά την οικονομική και κοινωνική Συνοχή για την επίτευξη κοινωνικής και οικονομικής προόδου με υψηλό επίπεδο απασχόλησης, εμπλουτιζόμενη από την Εδαφική Συνοχή.
2. Δεν επιτυγχάνεται ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ των περιοχών της Πελοποννήσου. Παραμένουν οι υφιστάμενες ανισότητες. Ενισχύονται οι εδαφικές ανισορροπίες.
3. Δεν εφαρμόζεται η τομεακή πολιτική για συνεκτικότητα και ενίσχυση της περιφερειακής πολιτικής.
4. Παραμένουν και σε μεγαλύτερη έκταση οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες και διαμορφώνονται πλέον προηγμένες και καθυστερημένες περιοχές.
5. Δεν εξασφαλίζεται η προσπελασιμότητα και δημιουργούνται συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού.
6. Δεν εφαρμόζεται κατά τον τρόπο της μελέτης ο εγκεκριμένος Στρατηγικός Σχεδιασμός της περιφέρειας ούτε ο εγκεκριμένος Αναπτυξιακός Σχεδιασμός της.

Είμαστε υποχρεωμένοι να δεχθούμε ότι:
• Η εθνική πολιτική των μεταφορών είναι εναρμονισμένη με το καθορισμένο Ελληνικό Διευρωπαϊκό Δίκτυο, το οποίο αποτελεί τμήμα του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου της ευρύτερης περιοχής του Ελληνικού χώρου (Βαλκάνια – Ανατολικές και Παρευξείνιες χώρες) και το οποίο με τη σειρά του εντάσσεται στο Καθολικό Διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο. Έτσι ο σχεδιασμός και η ένταξη της Ολυμπίας Οδού, στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο, μας επιβάλλουν την ολοκλήρωση του έργου.
• Η Ολυμπία Οδός είναι μία από τις 5 ελληνικές παραχωρήσεις αυτοκινητοδρόμων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔΜ), πού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενσωματώσει στα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) 2007–2013 και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Προσβασιμότητας.
• Το επιχειρησιακό πρόγραμμα των οδικών υποδομών του Εθνικού Σκέλους (Διευρωπαϊκά Οδικά Δίκτυα) σε συνδυασμό με το πρόγραμμα ανάπτυξης των οδικών υποδομών του περιφερειακού σκέλους πού συγχρηματοδοτείται επίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελούν για τη χώρα μας πρόκληση και ευκαιρία για μια σύγχρονη και αποκεντρωμένη ανάπτυξη, η οποία τελικά αναπόδραστα θα συνεισφέρει σημαντικά στην υπέρβαση των αναπτυξιακών της προβλημάτων και ανισοτήτων.
• Εξ’ άλλου η μη εκτέλεση ολόκληρου του έργου και η πιθανή ένταξη του υπολοίπου στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή στο ΕΣΠΑ, όπως προτείνει ανερμάτιστα η Κυβέρνηση, παραπέμπει το θέμα αυτό στο αόριστο μέλλον και ουσιαστικά το ακυρώνει. Εάν τεθεί το έργο εκτός Σύμβασης Παραχώρησης τότε για τη μελλοντική κατασκευή του απαιτούνται νέες μελέτες, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και με απαιτούμενο χρόνο στην καλύτερη περίπτωση 4–5 έτη και με προϋπολογισμό πλέον των 400 εκατ.€ για την ολοκλήρωση του έργου.
Για όλους αυτούς τους λόγους επιβάλλεται η κατασκευή του Ε9 αυτοκινητοδρόμου (Ολυμπία Οδός), η δε συρρίκνωση αυτού αποτελεί αιτία πολέμου με την κοινωνία της Πελοποννήσου. Αρκετές ανοησίες και ανεπάρκειες του πολιτικού συστήματος έχει πληρώσει η κοινωνία μας και οι κάτοικοι της παραμελημένης Πελοποννήσου. Ας μην προστεθεί σ’ αυτές και η ελλιπής κατασκευή της Ολυμπίας Οδού.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε. ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Παρακαλώ, απαντήστε στο ερώτημα *