Οδηγίες του Φορέα Διαχείρισης για τον περιορισμό εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) ενημερώνει ότι η γρίπη των πτηνών (H5N8) είναι σε έξαρση το τελευταίο διάστημα σε χώρες της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης (Δανία, Γερμανία, Ολλανδία, Η.Β., Βέλγιο, Ιρλανδία, Γαλλία), ενώ πρόσφατα επιβεβαιώθηκαν περιστατικά και σε νοτιότερες περιοχές (Ιταλία, Κροατία, Σλοβενία). Η πλειοψηφία των περιστατικών αφορά άγρια πτηνά. Ωστόσο, λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας του ιού αυξάνεται και ο αριθμός εστιών σε πτηνοτροφικές μονάδες. Η επιδημιολογική κατάσταση φαίνεται να έχει κοινά με αυτή των ετών 2016-2017. Στην Ελλάδα τότε καταγράφηκαν 12 άγρια πτηνά φορείς του ιού και 6 εστίες μόλυνσης σε πτηνοτροφεία.
Δεδομένου ότι οι μεταναστευτικές μετακινήσεις ειδών της άγριας ορνιθοπανίδας είναι αυξημένες αυτή την περίοδο, και καθώς ο υγρότοπος του Μουστού, οι Λίμνες Τάκα και Στυμφαλία, οι υγρότοποι του ποταμού Ευρώτα και η λιμνοθάλασσα της Στρογγύλης αποτελούν σταθμό φιλοξενίας για μεγάλο αριθμό μεταναστευτικών ειδών, κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, όχι μόνο του προσωπικού υπηρεσιών, των μελών ιδιωτικών φορέων που λόγω δραστηριότητας έρχονται σε άμεση και συχνή επαφή μαζί τους (δασικοί υπάλληλοι, κυνηγοί, ομοσπονδιακοί θηροφύλακες, φύλακες φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ορνιθολόγοι, κέντρα περίθαλψης κ.λπ.), αλλά και των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με μεγάλους πληθυσμούς άγριων πουλιών.
Επισημαίνεται πως θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα, από όλους τους πτηνοτρόφους και τους κατόχους οικόσιτων πουλερικών, στην υποχρεωτική εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων βιοασφάλειας και τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 258971/26-08-2008 (Β’ 1785) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση μέτρων βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ 258/10554/30-1-2017 (ΦΕΚ Β 363) και 1503/50776/09-05-2017 (ΦΕΚ Β’ 1677) Υπουργικές Αποφάσεις. Ενημερωτικό έντυπο οδηγιών για τα μέτρα βιοασφάλειας υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ :
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/poulerika/metra_bioasfaleia_pthnon200217_new.pdf
Τέλος, σύμφωνα με την εγκύκλιο της αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την παροχή οδηγιών για την εποχική γρίπη και τον αντιγριπικό εμβολιασμό, άτομα που έρχονται συστηματικά σε επαφή με πτηνά και ενδεχομένως εκτεθούν σε ιό της γρίπης των πτηνών, συγκαταλέγονται σε ομάδες υψηλού κινδύνου και συνίσταται ο εμβολιασμός τους κατά της εποχικής γρίπης, ως μέτρο μείωσης της πιθανότητας ανασυνδυασμού και ανάδυσης ενός νέου πανδημικού στελέχους και όχι ως μέτρο ατομικής προστασίας.
Σε περίπτωση εντοπισμού νεκρών ή ημιθανών πτηνών που ανήκουν σε είδη υψηλού κινδύνου (Παράρτημα 3 της υπ’ αριθμ. 225/30490/2020 (ΦΕΚ 298/Β/ 5-2-2020) Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την «Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών»), οι πολίτες καλούνται να μην τα πλησιάζουν και τα αγγίζουν, αλλά να ενημερώνουν τις αρμό- διες αρχές (κτηνιατρεία, δασικές υπηρεσίες, θηροφυλακή, Φορέα Διαχείρισης) ώστε να λαμβάνονται δείγματα που θα εξεταστούν για γρίπη των πτηνών από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες.
Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας