Δήμος Γορτυνίας: Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
Δημητσάνα 22007
Πληροφορίες: Γεώργιος Τσίτουρας
Τηλέφωνο: 2795360321, Fax: 2795360335
e-mail: gtsitour@gortynia.gov.gr
Δημητσάνα 06-10-2021
Αριθμ. Πρωτ.: 8340

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
Τις διατάξεις των άρθρων 163 και 226 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
Τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010.
Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».
Το γεγονός ότι στο Δήμο μας οι θέσεις των Αντιδημάρχων είναι έξι (6) και συνιστώνται ισάριθμες (6) θέσεις για ειδικούς Σύμβουλους ή Ειδικούς ή Επιστημονικούς Συνεργάτες για την επικουρία του έργου του Δημάρχου.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
Ότι προτίθεται να προσλάβει έναν (1) Ειδικό Συνεργάτη κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού με πτυχίο στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων για την επικουρία του έργου του Δημάρχου σε θέματα λειτουργίας και οργάνωσης του Δήμου και της τουριστικής προβολής του, όπου θα παρέχει υπηρεσίες και εξειδικευμένες συμβουλές.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπεται στις διατάξεις του Ν. 3584/2007 δηλαδή:
Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους δημόσιους υπαλλήλους (Α’ μέρος του Ν. 3584/2007, άρθρα 11 ως 17).
Πτυχίο ή τίτλος σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι επικουρικά μπορούν να υποβάλλουν οποιοδήποτε δικαιολογητικά κρίνουν, εφόσον κατέχουν, ως πρόσθετα προσόντα, σε σχέση με το αναφερόμενο στην παρούσα αντικείμενο του ειδικού συνεργάτη, τα οποία και θα συνεκτιμηθούν για την εξέταση των υποψηφιοτήτων τους και την τελική επιλογή.
Οι υποψήφιοι με την αίτησή τους υποβάλλουν:
• Βιογραφικό σημείωμα με ιδιαίτερη αναφορά στην επαγγελματική εμπειρία ή τις επαρκείς γνώσεις στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
• Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
• Τίτλο Σπουδών και, εφόσον διαθέτουν πιστοποιητικό/-ά γνώσης ξένων γλωσσών.
• Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών προσόντων διορισμού (σύμφωνα με τα άρθρα 11-17) του ανωτέρω νόμου, καθώς και αποδεικτικά για την τεκμηρίωση της σχετικής με το αντικείμενο εμπειρίας.
Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17) ήτοι:
• – Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της Χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) (άρθρο 12 του Ν. 3584/2007),
• – Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος) (άρθρο 13 του Ν. 3584/2007).
• – Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν. 3584/2007),
• – Προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές νόμιμα (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007),
• – Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007).
Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07) αφού συνεκτιμηθούν τα απαραίτητα και πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως (κατόπιν προηγούμενου ραντεβού) στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (Δήμος Γορτυνίας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Τ.Κ. 22007 ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ), μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης (δηλαδή από 07-10-2021 έως και 11/10/2021 και ώρα 14:30).
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. 2795360321) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-14:00.
Η Γνωστοποίηση αυτή να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον δικτυακό τόπο του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μία εφημερίδα ημερήσιας κυκλοφορίας του Νομού.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις