Δήμος Βόρειας Κυνουρίας: Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη

8 Οκτωβρίου 2021  /   Χωρίς Σχόλια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Κώδικας 22 001 Άστρος
Πληροφορίες: Καραματζιάνη Σταματίνα
Τηλ: 2755360121, Fax: 2755360168
e-mail: astros03@otenet.gr
Άστρος: 5 Οκτωβρίου 2021
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 11677
ΑΔΑ: ΨΞΛΤΩ9Ψ-ΕΟΖ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.’Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ. Α ́/28-06-2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», περί Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 213 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης»
Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α’/ 23-03-2019), καθώς και της εγκυκλίου του ΥΠΕΣ 31/36567/06-05-2019, σύμφωνα με το οποίο οι θέσεις Ειδικών Συμβούλων – Ειδικών Συνεργατών – Επιστημονικών Συνεργατών συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ. Α ́ /14-03-2012), σε συνδυασμό με το ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.2/898/ 8687-14/05/2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Προσλήψεων Προσωπικού, της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με το οποίο διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη προσωπικού ειδικών θέσεων των ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού δεν απαιτείται έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.
Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (ΦΕΚ 2146/Β/26-09-2011).
Την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 καθώς και την αριθμό 97/2020 απόφαση Δημάρχου Βόρειας Κυνουρίας για τον ορισμό Αντιδημάρχων στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας.
Το γεγονός ότι στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας οι θέσεις των ειδικών συνεργατών, ειδικών συμβούλων και επιστημονικών συνεργατών, με βάση τις παραπάνω διατάξεις επανακαθορίστηκαν συνολικά σε τέσσερις (4), δηλαδή συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των έμμισθων Αντιδημάρχων, και δεν έχουν καλυφθεί οι προβλεπόμενες αυτές ειδικές θέσεις, καθώς οι υπηρετούντες ειδικοί συνεργάτες ανέρχονται σε δύο.
Την από 5.10.2021 βεβαίωση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας περί ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
Την επιτακτική ανάγκη πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου Οικονομικών Σπουδών, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

Γνωστοποιεί
ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, αποφοίτου ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο οποίος με τις εξειδικευμένες γνώσεις του θα παρέχει στον Δήμαρχο Βόρειας Κυνουρίας συμβουλές γραπτές ή προφορικές.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα:
• Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17) ήτοι:
– Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της Χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) (άρθρο 12 του Ν. 3584/2007),
– Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος) (άρθρο 13 του Ν. 3584/2007).
– Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν. 3584/2007),
Προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές νόμιμα (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007),
– Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007).
• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής (με αντίστοιχη ισοτιμία από ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ)
• Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
• Για την πρόσληψη θα εκτιμηθεί περαιτέρω εμπειρία στα κατωτέρω αντικείμενα:
1. Διαχείριση λειτουργικών δαπανών (υποβολή δελτίων δήλωσης δαπανών καθώς και αιτημάτων χρηματοδότησης, λογιστική καταχώρηση και παρακολούθηση δαπανών)
2. Προετοιμασία και διενέργεια διαγωνισμών (αναφορικά με προμήθεια υλικών ή υπηρεσιών) για την ανάθεση συμβάσεων σε τρίτους.
3. Παρακολούθηση, διαχείριση και υλοποίηση ενταγμένων πράξεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα.
4. Υποβολή φακέλων πράξεων/έργων για ένταξη σε προγράμματα χρηματοδότησης (καταχώρηση/τροποποίηση τεχνικών δελτίων πράξης, καταχώρηση στο ΟΠΣ)
• Άδεια άσκησης λογιστή Α΄ τάξης
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και επιθυμητή η γνώση άλλων γλωσσών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών
4. Πιστοποιητικό ξένων γλωσσών
5. Οποιοδήποτε έγγραφο που να τεκμηριώνει την απαιτούμενη εμπειρία
6. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄ 75) ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού
7. Πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης *
8. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου *
9. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για τους άρρενες υποψηφίους)*
(*τα αριθμ. 7, 8 και 9 δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)
10. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού H/Y.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξ ειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν, εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας γνωστοποίησης στον τύπο ή την ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ή την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται είτε στο email:astros03@otenet.gr (σκαναρισμένα), είτε ταχυδρομικώς, είτε θα υποβάλλονται στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου μας υπόψιν κας Καραματζιάνη Σταματίνας (τηλ. Επικοινωνίας: 2755360121-122). Οι αιτήσεις που θα σταλούν ταχυδρομικώς, για να γίνουν δεκτές ως εμπρόθεσμες πρέπει να έχουν ταχυδρομηθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη ως αποδεικτικό στοιχείο της αποστολής, η σφραγίδα του ταχυδρομείου επί του φακέλου της αποστολής.
Η πρόσληψη του Ειδικού Συνεργάτη, θα γίνει με απόφαση του Δημάρχου που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο οποίος και θα προσλάβει αυτόν που είναι κατά την κρίση του κατάλληλος.
Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Ο ειδικός συνεργάτης, δεν παρεμβάλλετε στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου έχει προσληφθεί. Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου, τον οποίο έχει οριστεί να εξυπηρετεί. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο.
Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συνεργάτη διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και η σύμβασή του είναι σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί την θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας θα προσληφθεί.
Η παρούσα γνωστοποίηση να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα του Νομού Αρκαδίας, να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, στον ιστοχώρο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας
Γεώργιος Δ. Καμπύλης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Παρακαλώ, απαντήστε στο ερώτημα *