Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Διαγωνισμός για εργασίες στεγάνωσης κτιρίων στην Τρίπολη

8 Οκτωβρίου 2021  /   Χωρίς Σχόλια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληρ: Σταυροπούλου Σοφία
Τηλ: 2710.372143
e-mail: sstavrop@go.uop.gr
Τρίπολη, 06-Οκτ-2021
Αριθμ. Πρωτ: 7409
ΑΔΑ: Ψ0Ζ2469Β7Δ-Ο0Ψ
21PROC009323144 2021-10-06

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 3/2021
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου διακηρύσσει ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ» με προϋπολογισμό 141.102,60 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%: 33.870,97) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Σύμφωνα με τη μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες στεγάνωσης για λόγους υγιεινής και ασφάλειας στα κτίρια της σχολής Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ‘’ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί’’ της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 180675), στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.uop.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 20-10-2021, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 22-10-2021.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus. gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται 26η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 2η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.
Η προσκόμιση της πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής γίνεται με κατάθεση σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 3.5 της σχετικής διακήρυξης.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α2 τάξη και άνω στην κατηγορία έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ σύμφωνα τε το άρθρο 21 της σχετικής διακήρυξης.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.822,58 ευρώ (δύο χιλιάδες οκτακόσια είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά) και τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 30-10-2022 (τουλάχιστον 335 ημέρες). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του 2020 ΣΕ54600019 Π.Δ.Ε. – επισκευή, συντήρηση, διαμόρφωση χώρων κτηρίων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Τρίπολη 06/10/2021
Ο Πρύτανης
Καθηγητής Αθ. Κατσής

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Παρακαλώ, απαντήστε στο ερώτημα *