Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Μεγαλόπολης

17 Νοεμβρίου 2021  /   Χωρίς Σχόλια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
http://www.megalopoli.gov.gr
e-mail: dkaramp@megalopoli.gr
Πληροφορίες : Δ. Καράμπελα
Τηλ.: 2791360225
Fax. : 2791024542
Μεγαλόπολη 11 / 11 / 2021
Αρ. Πρωτ.: 13281
ΑΔΑ: Ψ740ΩΛ8-03Ω
21PROC009519852 2021-11-11

ΘΕΜΑ : Περίληψη διακήρυξης ανοικτού κάτω των ορίων διαγωνισμού ‘‘Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Μεγαλόπολης’’.
Ο Δήμος Μεγαλόπολης, διακηρύσσει ανοικτό κάτω των ορίων ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, και συγκεκριμένα για τα καύσιμα: το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης, του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα της παράδοσής του, όπως διαμορφώνεται με το εκάστοτε εκδιδόμενο εβδομαδιαίο δελτίο τιμών της Περιφέρειας Πελοποννήσου τμήμα Εμπορίου και Απασχόλησης, και για τα λιπαντικά : το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στις τιμές του ενδεικτικού τιμολογίου της μελέτης ανά μονάδα μέτρησης για κάθε είδος λιπαντικού, για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για ένα έτος ή μέχρι εξαντλήσεως της συμβατικής δαπάνης συνολικής δαπάνης 240.013,66 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 193.559,40 € ΦΠΑ : 46.454,26 €).
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus. gov.gr). Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 01η/12/2021 και ώρα 15:00. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» θα γίνει την 08η-12-2021 και ώρα 10:30.
Κωδικοί CPV : 09134200-9 πετρέλαιο κίνησης, 09132100-4 βενζίνη αμόλυβδη, 09135100-5 πετρέλαιο θέρμανσης, 09211000-1 – Λάδι μηχανής SAE 10W-40 – Λάδι μηχανής DIESEL SAE 15W-40 – Λάδι υδραυλικού SAE 68W, Γράσο λιθίου, 24957000-7 – AD BLUE
Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα : ΤΜΗΜΑ 1 ΚΑΥΣΙΜΑ: ΟΜΑΔΑ 1 : «ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 150.398,50 € πλέον ΦΠΑ 24%, ΟΜΑΔΑ 2 : «Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»», εκτιμώμενης αξίας 12.397,90 € πλέον ΦΠΑ 24%, ΟΜΑΔΑ 3 : «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 14.634,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ΟΜΑΔΑ 4 : «Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»», εκτιμώμενης αξίας 7.317,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ΟΜΑΔΑ 5 : «Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»», εκτιμώμενης αξίας 3.252,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ΤΜΗΜΑ 2: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ , εκτιμώμενης αξίας 5.560,00 € πλέον ΦΠΑ 24%
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα ή για το σύνολο των τμημάτων. Ο μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε δύο (2). Μειοδότης για κάθε τμήμα κηρύσσεται ο οικονομικός φορές που θα καταθέσει τη χαμηλότερη προσφορά ανά τμήμα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Η παράδοση των υγρών καυσίμων κίνησης θα γίνεται τμηματικά στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή (ή σε συνεργαζόμενο πρατήριο το οποίο είναι υποχρεωμένος να διαθέτει), που θα βρίσκονται απαραιτήτως εντός των ορίων του Δήμου και δεν θα απέχουν περισσότερο από οκτώ (8) χιλιόμετρα από το αμαξοστάσιο του Δήμου, οδός 212 Εκτελεσθέντων Μεγαλόπολη. Η παράδοση των λιπαντικών θα γίνεται τμηματικά στις εγκαταστάσεις του Δήμου Μεγαλόπολης.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό : Για το ΤΜΗΜΑ 1 (ΚΑΥΣΙΜΑ) τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (3. 759,99 €) , Για το ΤΜΗΜΑ 2 (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) εκατόν έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτών (111,20 €). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Προδικαστική προσφυγή ασκείται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις με Κ.Α. : 10-6641, 10-6643, 20-6641, 25-6641, 30-6641 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021-2022 του Δήμου Μεγαλόπολης, τις με Κ.Α. : 10-6641.001, 10-6643.001, 10-6641.002 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του Δήμου Μεγαλόπολης, τις με Κ.Α. : 15-6643.001, 70-6643.001 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Ι.Δ. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Μεγαλόπολης, τα έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2021-2022, τα έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2021-2022.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (http://www.promitheus.gov.gr) όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 142062, και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεγαλόπολης (www.megalopoli.gov.gr)
Η παρούσα περίληψη θα δημοσιευθεί στην τοπική εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ και ΠΡΩΙΝΟΣ ΜΟΡΙΑΣ .
Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Παρακαλώ, απαντήστε στο ερώτημα *