Πρόσληψη 21 ατόμων από τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης

17 Νοεμβρίου 2021  /   Χωρίς Σχόλια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 1/2021
ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

H ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικού αριθμού είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας μέχρι 8 μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021, όπως ισχύει.
Ο αριθμός, οι ειδικότητες και η Μονάδα απασχόλησης του ως άνω προσωπικού εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα :

Κωδικός θέσης: 201
Υπηρεσία/έδρα: ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (Κλάδος Παραγωγής)
Τόπος Απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός ατόμων: 3

Κωδικός θέσης: 202
Υπηρεσία/έδρα: ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (Κλάδος Παραγωγής)
Τόπος Απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός ατόμων: 2

Κωδικός θέσης: 203
Υπηρεσία/έδρα: ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (Κλάδος Παραγωγής)
Τόπος Απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 204
Υπηρεσία/έδρα: ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (Κλάδος Παραγωγής)
Τόπος Απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ)
Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 205
Υπηρεσία/έδρα: ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (Κλάδος Παραγωγής)
Τόπος Απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 206
Υπηρεσία/έδρα: ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (Κλάδος Παραγωγής)
Τόπος Απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 207
Υπηρεσία/έδρα: ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (Κλάδος Παραγωγής)
Τόπος Απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 208
Υπηρεσία/έδρα: ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (Κλάδος Παραγωγής)
Τόπος Απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΗΣ, ΥΗΣ & ΑΕΡΙΟΣΤΟΒΙΛΩΝ
Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός ατόμων: 4

Κωδικός θέσης: 209
Υπηρεσία/έδρα: ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (Κλάδος Παραγωγής)
Τόπος Απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ
Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός ατόμων: 3

Κωδικός θέσης: 210
Υπηρεσία/έδρα: ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (Κλάδος Παραγωγής)
Τόπος Απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ Ε-ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 211
Υπηρεσία/έδρα: ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (Κλάδος Παραγωγής)
Τόπος Απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός ατόμων: 3

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ/ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. υπ. αριθμ. 1/2021 και στα σχετικά παραρτήματα τα οποία αναρτώνται στη Μονάδα της υπηρεσίας που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων.
Επιπροσθέτως, η Ανακοίνωση ΣΟΧ/ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. υπ. αριθμ. 1/2021, τα σχετικά με την Ανακοίνωση Παραρτήματα καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της “ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.” (http:/www.lignitiki-Megalopolis) ακολουθώντας τη διαδρομή Απασχόληση —› Θέσεις Εργασίας —› Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι, οφείλουν να υποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν απασχοληθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. ή σε θυγατρικές της, και αν έχουν απασχοληθεί, να δηλώνεται η εταιρία απασχόλησης (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ…Α.Ε.), με οποιαδήποτε σχέση εργασίας [(σύμβαση ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, σύμβαση έργου, σύμβαση 60 ημερομισθίων, (εκτός πρακτικής άσκησης)] κατά την τελευταία 3ετία από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκαν.
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώνουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (infolignimegalopolis@dei.com.gr).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημε- ρίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της έδρας της Εταιρείας «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», στο κατάστημα της Εταιρείας μας, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, στο δικτυακό τόπο αυτής (http://www.lignitiki-Megalopolis) καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων και Μεγαλόπολης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Κ. Σ. Γίδης
Διευθύνων Σύμβουλος
“ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Παρακαλώ, απαντήστε στο ερώτημα *