Προσλήψεις στη Μονάδα 5 της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη

Σε πρόσληψη τριών ατόμων, 2 μηχανοδηγών χειριστών και ενός εργάτη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας 8 μηνών στη μονάδα 5 της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη προχωρά η ΔΕΗ Α.Ε.

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της προκήρυξης.

Μεγαλόπολη, 16 Μαΐου 2023
Αρ. ΑΗΣΜ 5 /ΕΚΕ/88247/1230/


ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ / ΔΕΗ 2/2023


Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες, βάσει του άρθρου 4 του Ν.4643/2019
Ο αριθμός, η ειδικότητα και η Μονάδα απασχόλησης του άνω προσωπικού εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:


ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης: 201
Υπηρεσία:
ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5
Έδρα υπηρεσίας:
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(Δ.ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ) Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ


Ειδικότητα: ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ,
ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
(Οδηγός με κάρτα ψηφιακού
ταχογράφου)


Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ


Αριθμός ατόμων: 2


Κωδικός θέσης: 202


Υπηρεσία:
ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5
Έδρα υπηρεσίας:
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(Δ.ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ) Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ


Ειδικότητα: ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ


Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ


Αριθμός ατόμων: 1


Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.


Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ/ΔΕΗ 2/2023, και στο σχετικό Παράρτημα το οποίο αναρτάται στη Μονάδα της υπηρεσίας που προκηρύσσεται η ανωτέρω θέση καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μεγαλόπολης όπου αυτή εδρεύει. Επίσης, στα Κεντρικά Γραφεία στα οποία υπάγεται η Υπηρεσία μας: ΔΕΘΥΠ, Σολωμού 41, 10682 ΑΘΗΝΑ.


Επιπροσθέτως, η Ανακοίνωση ΣΟΧ/ΔΕΗ 2/2023, το σχετικό με την Ανακοίνωση Παράρτημα καθώς και το σχετικό Έντυπο Αίτησης αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ Α.Ε. (www.dei.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή ΔΕΗ Όμιλος → Ανθρώπινο Δυναμικό → Ευκαιρίες καριέρας → Προκηρύξεις → Προσλήψεις Έκτακτου Προσωπικού (8μηνες).


Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με κωδικό ΣΟΧ 2/2023 (ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΟΧ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ) και να την υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου :
infoahsmega5@dei.gr


και κατ΄εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη Διεύθυνση: Δ.Ε.Η. Α.Ε./ ΔΕΘΥΠ/ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5, Τ.Κ. 22200 – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, υπόψη κας ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ Γιαννούλας ή κας ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Κων/νας (τηλ. Επικοινωνίας 27910-39110 & 27910-39471).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι, πέραν των δικαιολογητικών οφείλουν να υποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία να δηλώνουν :


Ότι δεν έχουν απασχοληθεί στη ΔΕΗ ΑΕ ή σε θυγατρικές της
και
αν έχουν απασχοληθεί, να δηλώνεται η εταιρεία απασχόλησης (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, πρώην ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. και πρώην ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.), με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου 8μηνης διάρκειας, Σύμβαση Έργου, Σύμβαση 60 ημερομισθίων, εκτός Πρακτικής άσκησης) κατά την τελευταία 3ετία από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκαν.


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες ή στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας μας ή και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Μεγαλόπολης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.


ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ Α.Ε.
Νικήτας Δημόπουλος
Διευθυντής Κλάδου
ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5

Σχετικές δημοσιεύσεις