Συνεδριάζει την Τετάρτη 14/11 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρίπολης

9 Νοεμβρίου 2012  /   Χωρίς Σχόλια

Την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη και Αταλάντης θα πραγματοποιηθεί η τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

1) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών Δημοσίευσης Προκηρύξεων Δήμου,( Προμήθεια Γάλακτος).

2) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας:
«Ηλεκτρικές εργασίες στις κατασκηνώσεις Δήμου Τρίπολης».

3) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: υπηρεσιών: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΗΞΗΣ ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΑΛΑΝΗ Τ.Κ. ΑΓΙΩΡΓΗΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΚΟΡΥΘΙΟΥ».

4) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Ταχυμετρική Αποτύπωση Σχεδίου Πόλης Λεβιδίου σε κλίμακα 1/5000 και αναθεώρησή του».

5) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών αμοιβής εταιρείας.

6) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ακατέργαστου άλατος και πλαστικών σάκων για άλας.

7) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας:
« Συντήρηση των οργάνων γυμναστικής» (στο Δημοτικό Στάδιο).

8) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την « Προμήθεια λαμπτήρων HQI 1000 W » .

9) Έγκριση της υπ’ αριθμού 419/2012 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου.

10) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας:
«Συντήρηση συστήματος θέρμανσης των γραφείων της Δ.Ε. Μαντινείας».

11) Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Μανθυρέας.

12) Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Μάναρη.

13) Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Κανδάλου.

14) Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την συγκέντρωση στοιχείων οφειλετών του Δήμου από το Υποθηκοφυλακείο Β.Πλευράς

15) Ορισμός δικηγόρου να παρασταθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης κατά την δικάσιμο αυτού 23-11-2012 ή και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο παριστάμενος για λογαριασμό: 1. Του Δήμου Τρίπολης, 2.Του Δημάρχου κ. Ιωάννη Σμυρνιώτη σε αγωγή των: Σωματείου με την επωνυμία «Πολιτιστικός και Εξωραϊσμός Σύλλογος περιοχής Φιλικών «Η ΠΑΝΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» κ.λ.π. κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δήμος Τρίπολης και του Δημάρχου.

16) Ορισμός δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της με αριθ. 135/2011 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Τριπόλεως.(Αγωγή Γεωρ. Γιαννακόπουλου και Βασ. Μουστόγιαννη).

17) Ορισμός Νομικού Εκπρόσωπου για υπόθεση κ. Λυτρίβη Δημητρίου του Αναστασίου.

18) Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Παρθενίου.

19) Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Σημειάδων.

20) Ορισμός δικηγόρου για έλεγχο ιδιοκτησιακού καθεστώτος στο Ο.Τ. 61 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Λεβιδίου.

21) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δημοσίευση σε εφημερίδες, σχετικά με πρόταση τροποποίησης του σχεδίου πόλης Τρίπολης στην οδό Μαντά, μεταξύ των Ο.Τ. 281 και 282.

22) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Προμήθεια μηχανών καταμέτρησης χαρτονομισμάτων.

23) Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασίας έργου και Διενέργεια Κλήρωσης του έργου: « Οδοποιία Δ.Ε. Τεγέας».

24) Έγκριση της με αριθμό 428/2012 Απόφασης Δημάρχου για τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Κολιόπουλου Παρ. Δημητρίου για γνωμοδότηση σε άσκηση ανακοπής και σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης να ασκήσει ανακοπή, στο Ειρηνοδικείο Τρίπολης , σε αίτηση αναστολής κατά της με αριθμό 449/2012 διαταγή πληρωμής,(υπόθεση της ομόρρυθμης εμπορικής εταιρίας «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.)».

25) Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως στις 18-12-2012 σε υπεράσπιση του Δήμου Τρίπολης σε αίτηση ακυρώσεως του Κωνσταντίνου Χρ. Χασομέρη κατά του Δήμου Τρίπολης.

26) Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως στις 05-02-2013 σε υπεράσπιση του Δήμου Τρίπολης (ως καθολικός διάδοχος του Δήμου Τεγέας Αρκαδίας) σε αγωγή της Κ/Ξ ‘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ‘ κατά του πρώην Δήμου Τεγέας Αρκαδίας.

27) Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Τριπόλεως στις 19-12-2012 σε υπεράσπιση του Δήμου Τρίπολης σε αγωγή της ομόρρυθμης εταιρίας «Θ. ΤΣΙΡΟΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.)» κατά του Δήμου Τρίπολης.

28) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών
« Τοποθέτηση και αποξήλωση Χριστουγεννιάτικων διακοσμητικών στο Δήμο Τρίπολης για τον εορτασμό των Χριστουγέννων 2012 και της Πρωτοχρονιάς».

29) Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης στις 11-12-2012 σε προσφυγή του κ. Λυτρίβη Δημητρίου κατά του Δήμου Τρίπολης και κατά της με αριθμό 4735/7-2-2001 απόφασης του Δήμου Τρίπολης.

30) Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως κατά την δικάσιμό της 18-12-2012 σε αίτηση ακυρώσεως των: κ. Νικολάου Γ. Πασσιά κ.λ.π. κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αρκαδίας και Νομάρχου Αρκαδίας για την ακύρωση της υπ’ αριθ.πρωτ.οικ. 4786/29.10.2009 αποφάσεως του Νομάρχου Αρκαδίας.

31) Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως κατά την δικάσιμό της 18-12-2012 σε αίτηση ακυρώσεως του κ. Σωκράτη Κοσμίδη του Σταύρου- Εμμανουήλ κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αρκαδίας και Νομάρχου Αρκαδίας για την ακύρωση της υπ’ αριθ.πρωτ.οικ. 4787/29.10.2009 αποφάσεως του Νομάρχου Αρκαδίας.

32) Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως κατά την δικάσιμό της 18-12-2012 σε αίτηση ακυρώσεως του κ. Νικολάου Κ. Καλτεζιώτη κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αρκαδίας και Νομάρχου Αρκαδίας για την ακύρωση της υπ’ αριθ.πρωτ.οικ. 4788/29.10.2009 αποφάσεως του Νομάρχου Αρκαδίας.

33)Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για επιδικασθέν κεφάλαιο, τόκους υπερημερίας και δικαστικά έξοδα του δικηγόρου κ. Σαμπράκου Πέτρου, δυνάμει της υπ’αρ.46/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Τρίπολης (ειδική διαδικασία).

34) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή δικηγόρου κ. Αθανασίου Καρνέζη, για εξωδικαστικές ενέργειες – γνωμοδότηση σχετικά με την άσκηση ή μη, ανακοπής και για δικαστικές ενέργειες – κατάθεση αίτηση αναστολής και άσκηση ανακοπής – κατά της υπ’ αρ. 392/2012 διαταγή πληρωμής Ειρηνοδικείου Τρίπολης.
35) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δικαστικών εξόδων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Παρακαλώ, απαντήστε στο ερώτημα *