Η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. προσλαμβάνει 202 άτομα με οκτάμηνη σύμβαση εργασίας

9 Ιουλίου 2020  /   Χωρίς Σχόλια

H «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά διακοσίων δύο (202) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας μέχρι 8 μήνες, βάσει του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει.
Ο αριθμός, οι ειδικότητες και οι Μονάδες απασχόλησης του ως άνω προσωπικού εμφανίζονται στον πίνακα που δημοσιεύεται στον παρακάτω πίνακα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από  18 έως 65 ετών.

Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ/ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ  ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. υπ. αριθμ. 1  και στα σχετικά παραρτήματα τα οποία αναρτώνται στη Μονάδα/Μονάδες της υπηρεσίας που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων  των δήμων.

Επιπροσθέτως, η Ανακοίνωση ΣΟΧ/ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. υπ.αριθμ. 1, τα σχετικά με την Ανακοίνωση Παραρτήματα καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της “ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.” (http://www.lignitiki-Megalopolis) Ακολουθώντας τη διαδρομή Απασχόληση —› Θέσεις Εργασίας—› Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρ.3 του Κεφαλαίου ΙΙ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ/ΔΕΗ ή ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ Α.Ε., (με ημερομηνία έκδοσης«02.12.2019») οφείλουν να υποβάλλουν και  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν απασχοληθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. ή σε θυγατρικές της,  και αν έχουν απασχοληθεί, να δηλώνεται η εταιρία απασχόλησης (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ… Α.Ε.),  με οποιαδήποτε σχέση εργασίας [(σύμβαση ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, σύμβαση έργου, σύμβαση 60 ημερομισθίων, (εκτός πρακτικής άσκησης)] κατά την τελευταία 3ετία από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκαν.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώνουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ,ΑΣΠ/ΤΣΠ.ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ.4 και να την υποβάλλουν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  (infolignimegalopolis@dei.com.gr).

            

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης   σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της έδρας της «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», στο κατάστημα της Εταιρίας μας, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, στο δικτυακό τόπο αυτής (http://www.lignitiki-Megalopolis) καθώς και  στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων και Μεγαλόπολης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες

ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Κ.Σ.Γίδης
Διευθύνων Σύμβουλος
“ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Παρακαλώ, απαντήστε στο ερώτημα *