Διαγωνισμός εκμίσθωσης κυλικείου 1ου ΕΠΑ.Λ. – 1ου Ε.Κ. – 3ου ΕΠΑ.Λ. Τρίπολης

5 Οκτωβρίου 2021  /   Χωρίς Σχόλια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 1ου ΕΠΑ.Λ. – 1ου Ε.Κ. – 3ου ΕΠΑ.Λ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης » λαμβάνοντας υπόψη:
Την υπ’ αριθμ. 8440/2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τ΄Β) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με τον καθορισμό λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων τους όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. οικ. Υ.Α. 1940/2018 (ΦΕΚ 310/2.02.2018 τ΄ Β) και 5293/2018 (ΦΕΚ 816/8-03-2018 τ΄Β).
Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003/30.05.2008 τ΄ Β) για τη λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπ’ αριθμ. Κ.ΥΑ. 111526/Δ4/10.09.2010 (ΦΕΚ 1541/15.09.2010 τ.Β), 56758/Δ4/ 24.04.2013 (ΦΕΚ 1131/10.05.2013) και Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ 2646Β/25.08.2016).
Την υπ’ αρίθμ.14/2021 Α.Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έγκρισης προκήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης του κυλικείου του 3ου Γυμνασίου – 3ου Λυκείου Τρίπολης, των όρων της προκήρυξης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
Την με αρ. πρωτ. 294/20.09.2021 απόφαση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περί συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου ΕΠΑ.Λ. – 1ου Ε.Κ. – 3ου ΕΠΑ.Λ. Τρίπολης.
Την ανάγκη διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμετάλλευση του κυλικείου του 1ου ΕΠΑ.Λ. – 1ου Ε.Κ. – 3ου ΕΠΑ.Λ. Τρίπολης για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
Π Ρ O Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Κυλικείου του σχολικού συγκροτήματος του 1ου ΕΠΑ.Λ. – 1ου Ε.Κ. – 3ου ΕΠΑ.Λ. Τρίπολης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει σε συνάρτηση την τιµή προσφοράς, την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου, την πολυτεκνική ιδιότητα του ιδίου ή και προερχόμενου από πολυτεκνική οικογένεια, την µονογονεϊκή ιδιότητα, και την πιστοποίηση του ΕΦΕΤ.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Με βάση την υπ.αρίθμ. 294/20.09.2021 απόφαση Προέδρου η τριμελή επιτροπή διενέργειας δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμού του συγκεκριμένου κυλικείου συγκροτείται από:
1) Από τον κ. Βοργιά Παναγιώτη, Διευθυντή του 1ου Ε.Κ. Τρίπολης, με αναπληρώτρια του τη Κα Παπαγεωργίου Αθανασία Διευθύντρια του 1ου ΕΠΑ.Λ. Τρίπολης
2) Την Κα Τασιοπούλου Γιώτα μέλος του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των ΕΠΑ.Λ. Τρίπολης , με αναπληρώτρια της τη Κα Μπάρδου Αθηνά μέλος του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των ΕΠΑ.Λ. Τρίπολης
3) Από τον κ. Οικονομόπουλο Γεώργιο εκπρόσωπο του Δήμου Τρίπολης ( Δημοτικό Σύμβουλο και μέλος του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής ) με αναπληρωτή του τον κ. Σπηλιόπουλο Γεώργιο ( Δημοτικό Σύμβουλο και μέλος του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής ).
Τα δικαιολογητικά μαζί με τις προσφορές ( σε κλειστούς φακέλους ) θα υποβάλλονται από την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021, έως την Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:30 μ.μ. στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού Επιτροπή, στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Τρίπολης επί των οδών Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης, στον 4ο όροφο τις εργάσιμες ηµέρες και ώρες και θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής, για τη καλύτερη παροχή πληροφοριών και τη λήψη πιστοποιητικού μη οφειλής στη Σχολική Επιτροπή.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους και τα λοιπά δικαιολογητικά, εγγύηση συμμετοχής ποσού 300,00 € ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του κτιρίου του Δημαρχείου στην οδό Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης, ημέρα Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14:00 μ.μ. όπου η επιτροπή ελέγχου επανελέγχει τα δικαιολογητικά και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.
Η προθεσμία μεταξύ της δημοσίευσης της προκήρυξης και της ηµέρας του αρχικού ή του επαναληπτικού διαγωνισμού δεν µπορεί να είναι μικρότερη των 30 ημερών ή των 20 ηµερών αντίστοιχα.
Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται στα 4 ευρώ ανά μαθητή ετησίως ( 189 εργάσιμες ημέρες ) και θα αποτελεί το ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.
Η αναλυτική διακήρυξη και οι σχετικές Κ.Υ.Α. θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρίπολης www.tripolis.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για προμήθεια σχετικών εγγράφων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Γραμματέα της Σχολικής Επιτροπής και στο τηλέφωνο 2713600464.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Παρακαλώ, απαντήστε στο ερώτημα *