Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου του 10ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης»

Π Ρ O Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Κυλικείου του σχολικού συγκροτήματος του 10ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης.


Ο διαγωνισμός θα γίνει σε συνάρτηση την τιµή προσφοράς, την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου, την πολυτεκνική ιδιότητα του ιδίου ή και προερχόμενου από πολυτεκνική οικογένεια, την µονογονεϊκή ιδιότητα, και την πιστοποίηση του ΕΦΕΤ.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Με βάση την αρ. πρωτ. 84/19-12-2023 απόφαση Προέδρου η τριμελή επιτροπή διενέργειας δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμού του συγκεκριμένου κυλικείου συγκροτείται από:


1) Tον Διευθυντή του 10ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης κ. Πίσπα Βασίλειο του Χαραλάμπους, και σε περίπτωση απουσίας του, την Υποδιευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου κα Κουλεντιανού Ειρήνη του Αθανασίου.


2) Την Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 10ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης κα. Μπουρλώκα Παναγιώτα του Αντωνίου, και σε περίπτωση απουσίας της το μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Λυκείου Κα Γεωργίου Δήμητρα του Ευαγγέλου.


3) Τον εκπρόσωπο του Δήμου, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μακαρούνη Δημήτριο με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κούρο Ηλία.

Τα δικαιολογητικά μαζί με τις προσφορές (σε κλειστούς φακέλους) θα υποβάλλονται από την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023, έως την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 12:30 μ.μ. στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού Επιτροπή, στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Τρίπολης επί των οδών Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης, στον 2ο όροφο τις εργάσιμες ηµέρες και ώρες και θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής, για τη καλύτερη παροχή πληροφοριών και τη λήψη πιστοποιητικού μη οφειλής στη Σχολική Επιτροπή.


Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους και τα λοιπά δικαιολογητικά, εγγύηση συμμετοχής ποσού 500,00 € ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.


Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων, στον 1ο όροφο του κτιρίου του Δημαρχείου στην οδό Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης, ημέρα Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 13:30 μ.μ. όπου η επιτροπή ελέγχου επανελέγχει τα δικαιολογητικά και αρχίζει η διαδικασία της αποσφρά- γισης των προσφορών.


Η προθεσμία μεταξύ της δημοσίευσης της προκήρυξης και της ηµέρας του αρχικού ή του επαναληπτικού διαγωνισμού δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 30 ηµερών ή των 20 ηµερών αντίστοιχα.


Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται στα 4 ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες ) και θα αποτελεί το ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.


Η αναλυτική διακήρυξη και οι σχετικές Κ.Υ.Α. θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρίπολης www.tripolis.gr.


Ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών είναι Διακόσιοι δέκα τέσσερις ( 214 ).


Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για προμήθεια σχετικών εγγράφων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Γραμματέα της Σχολικής Επιτροπής και στο τηλέφωνο 2713600425.


Σχετικές δημοσιεύσεις