Προκήρυξη Διαγωνισμού στον Δήμο Γορτυνίας για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση και θέρμανση

Ο Δήμαρχος ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την «Προμήθεια υγρών Καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση και θέρμανση Δήμου Γορτυνίας» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 236.496,80 ευρώ με το Φ.Π.Α 24%. για τις ανάγκες του Δήμου ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ.
Ειδικότερα κριτήριο ανάθεσης για τα καύσιμα είναι η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ που θα προκύπτει μετά την ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) – επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού, που αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης.
Για δε τα λιπαντικά κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ που θα προκύπτει μετά την συμπλήρωση τιμολογίου της υπηρεσίας.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.promitheus.gov.gr) σε δύο στάδια:
(1. Δικαιολογητικά/Τεχνική, 2. Οικονομική). Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών είναι η 26/10/2020 και ώρα 14:00.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος- μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 1% της εκτιμώμενης αξίας του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ του κάθε τμήματος για το οποίο διαγωνίζεται ο οικονομικός Φορέας.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα της αυξομείωσης των ποσοτήτων των καυσίμων πάντοτε μέσα στα όρια του υπάρχοντος προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς να παραβιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.
Η διακήρυξη και η μελέτη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, στον έντυπο τύπο καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γορτυνίας www.gortynia.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να ενημερώνονται από το Δήμο (Τεχνική Υπηρεσία, κ. Δημήτριο Κοντό τηλ. 2695360503).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις