Γενική Συνέλευση & εκλογές στην ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ.

11 Ιουνίου 2016  /   Χωρίς Σχόλια

ΑΝΒΟΠΕΚατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι της Αναπτυξιακής Βορείου Πελοποννήσου Α.Ε. ΟΤΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη ώρα 4:30 μ.μ., στο Λεβίδι Αρκαδίας (στα γραφεία της εταιρείας όπισθεν τέως Δημαρχείου Λεβιδίου) του Δήμου Τρίπολης, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2015 (1- 1-2015 έως 31-12-2015) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015 (1-1-2015 έως 31-12-2015).
3. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για το έτος 2016.
4. Καθορισμός αμοιβών Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου και αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016.
5. Σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER στο πλαίσιο της προκήρυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων [Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)].
6. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Ανακοινώσεις.
Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσει τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα της αντιπροσώπευσής του στο ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Αν κατά την ανωτέρω ημερομηνία δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί εκ νέου την 12η Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και χωρίς υποχρέωση άλλης πρόσκλησης.

Λεβίδι, 12 Μαΐου 2016
Για το Δ.Σ.,

Ο Πρόεδρος
Γιαννόπουλος Ιωάννης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Παρακαλώ, απαντήστε στο ερώτημα *