Διαγωνισμός για υπηρεσίες καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΠαΠελ σε Τρίπολη, Καλαμάτα, Κόρινθο, Ναύπλιο, Πάτρα και Σπάρτη

30 Ιουλίου 2021  /   Χωρίς Σχόλια

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ, 22131 ΤΡΙΠΟΛΗ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ
Τηλέφωνο: 2610369419/2610369420
Πληροφορίες : Ευαγγελία Καραγεωργίου, Ελένη Νταμάτη
e-mail: karageor@uop.gr / edamati@uop.gr
Ημερομηνία: 27-07-2021 / Αρ πρωτ.: 5629/27-07-2021
ΑΔΑΜ: 21PROC008990098 / ΑΔΑ: ΩΘ65469Β7Δ-7ΜΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΡΙΠΟΛΗ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΚΟΡΙΝΘΟ, ΝΑΥΠΛΙΟ, ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗ.
Συστημικοί αριθμοί: 135496, 135640, 135641, 135642, 135644, 135646.

Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου(Ν.Π.Δ.Δ.)Ερυθρού Σταυρού 28 και ΚαρυωτάκηΤ.Κ.:22 131, ΤΡΙΠΟΛΗ, Γενική Κυβέρνηση, με κύρια δραστηριότητα την Εκπαίδευση.
Αριθμός Διακήρυξης : 9/2021.
Περιγραφή-Αντικείμενο ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στις Πανεπιστημιακές Μονάδες στις πόλεις Τρίπολη, Καλαμάτα, Κόρινθο, Ναύπλιο, Πάτρα και Σπάρτη.
Κριτήριο Κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.
Προϋπολογισμός: 1.206,000,00 € (ένα εκατομμύριο διακόσιες έξι χιλιάδες ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α. και 1.495.440,00€ (ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια σαράντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η Σύμβαση υποδιαιρείται σε έξι (6) Ομάδες με προϋπολογισμό ανά Ομάδα όπως αναλύεται:
ΟΜΑΔΑ 1 – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, προϋπολογισμός ομάδας 228.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., 282.720,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΟΜΑΔΑ 2 – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, προϋπολογισμός ομάδας 393.200,00€ χωρίς Φ.Π.Α., 487.568,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΟΜΑΔΑ 3 – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΝΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, προϋπολογισμός ομάδας 68.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α., 84.320,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΟΜΑΔΑ 4 – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΝΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, προϋπολογισμός ομάδας 96.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α., 119.040,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΟΜΑΔΑ 5 – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ, προϋπολογισμός ομάδας 251.600,00€ χωρίς Φ.Π.Α., 311.984.00,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΟΜΑΔΑ 6- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ, προϋπολογισμός ομάδας 169.200,00€ χωρίς Φ.Π.Α., 209.808,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Πιστώσεις: Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2022, 2023, 2024 & 2025 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0845 «Υπηρεσίες Καθαρισμού»
Χρόνος ισχύος σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση του άρθρου 1.2, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης την 01/01/2022 και λήξης την 31/12/2023, με δικαίωμα προαίρεσης για άλλους είκοσι τέσσερις (24) μήνες με εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης την 01/01/2024 και λήξης την 31/12/2025.
Ταξινόμηση κατά CPV (κύριο αντικείμενο) : 90911200-8 Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίων.
Είδος σύμβασης: Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας.
Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: την 22-07-2021. Δημοσιεύτηκε στις 27-07-2021.
Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 28-07-2021.
Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο: 29-07-2021.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: την 03-09-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.
Καταληκτική ημερομηνία έντυπης υποβολής προσφορών: την 08-09-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών-διενέργειας του διαγωνισμού: την 09-09-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.. Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι και σήμερα.
Δικαίωμα Συμμετοχής-Κριτίρια ποιοτικής επιλογής: Περιγράφονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.9 της Διακήρυξης. Οι συμμετέχοντες πρέπει να δραστηριοποιούνται με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ύψος 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, στην περίπτωση υποβολής προσφοράς για όλες τις ΟΜΑΔΕΣ ανέρχεται στο ποσό των 24.120,00 € (είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ). Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς για μια ή περισσότερες ΟΜΑΔΕΣ το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ. της/των προσφερόμενης/ων Ομάδας/ων, όπως περιγράφεται στο άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης.
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και η οποία κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 4.1 της διακήρυξης.
Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: Ελληνική γλώσσα.
Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Παροχή Διευκρινίσεων: Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.
Τρόπος λήψης εγγράφων: Οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (http:/www.uop.gr/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/Τμήμα Προμηθειών).
Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών,
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Καθηγητής Γεώργιος Π. Λέπουρας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Παρακαλώ, απαντήστε στο ερώτημα *