Έντεκα νέες θέσεις εργασίας ανακοίνωσε ο ΑΗΣ Μεγαλόπολης


ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης: 201
Υπηρεσία: ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5
Έδρα υπηρεσίας: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(Δ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ) Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες
Αριθμός ατόμων: 2


Κωδικός θέσης: 202
Υπηρεσία: ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5
Έδρα υπηρεσίας: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(Δ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ) Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες
Αριθμός ατόμων: 1
Κωδικός θέσης: 203
Υπηρεσία: ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5
Έδρα υπηρεσίας: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(Δ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ) Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: TΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 204
Υπηρεσία: ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5
Έδρα υπηρεσίας: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(Δ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ) Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 205
Υπηρεσία: ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5
Έδρα υπηρεσίας: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(Δ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ) Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 206
Υπηρεσία: ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5
Έδρα υπηρεσίας: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(Δ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ) Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ
Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες
Αριθμός ατόμων: 2

Κωδικός θέσης: 207
Υπηρεσία: ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5
Έδρα υπηρεσίας: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(Δ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ) Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (Οδηγός με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 208
Υπηρεσία: ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5
Έδρα υπηρεσίας: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(Δ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ) Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ
Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 209
Υπηρεσία: ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5
Έδρα υπηρεσίας: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(Δ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ) Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες
Αριθμός ατόμων: 1
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ/ΔΕΗ 2/2020, και στα σχετικά Παραρτήματα τα οποία αναρτώνται στη Μονάδα της υπηρεσίας που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μεγαλόπολης όπου αυτή εδρεύει.
Επιπροσθέτως, η Ανακοίνωση ΣΟΧ/ΔΕΗ 2/2020, τα σχετικά με την Ανακοίνωση Παραρτήματα καθώς και το σχετικό Έντυπο Αίτησης αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ (www.dei.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή Η ΔΕΗ → Απασχόληση → Θέσεις Εργασίας → Έκτακτο Προσωπικό.
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώνουν την Αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ Δ.Ε.Η. Α.Ε. ΣΟΧ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : infoahsmega5@dei.com.gr και κατ’ εξαίρεση, μόνο ως ύστατη επιλογή λόγω ειδικών συνθηκών, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ.Ε.Η. Α.Ε./ΔΕΘΥΠ/ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5, Τ.Κ. 22200 – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, υπόψη κας. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Μαρίας, ή κας ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ Γιαννούλας ή κας ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Κων/νας (τηλ. επικοινωνίας 27910-39129 & 27910-39110).
Επίσης οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία να δηλώvουν είτε:
Ότι δεν έχουν απασχοληθεί στη ΔΕΗ ΑΕ ή σε θυγατρικές της.
Ότι έχουν απασχοληθεί και συγκεκριμένα : ι) την εταιρεία απασχόλησης (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓ/ΛΗΣ Α.Ε και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.) ιι) τη σχέση εργασίας (σύμβαση ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, σύμβαση έργου, σύμβαση 60 ημερομισθίων, εκτός πρακτικής άσκησης) κατά την τελευταία 3ετία και ιιι) και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησης.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες ή στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της Υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Για τη ΔΕΗ A.E.
Λ. Λαμπρόπουλος
Δ/ντής Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5

Σχετικές δημοσιεύσεις