Ξεκινά το Μητρώο Μηχανικών Ελεγκτών Προσεισµικού ελέγχου

  • Προτεραιότητα θα δοθεί στους ελέγχους σχολικών κτηρίων, νοσοκοµείων, Κ.Υ. και Υπηρεσιών

Ξεκινά η νέα εφαρµογή «Μητρώο Μηχανικών Προσεισµικού Ελέγχου» για την υποβολή αιτήσεων από Μηχανικούς προκειµένου να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών Προσεισµικού Ελέγχου.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, που υπέγραψε τη διαπιστωτική πράξη έναρξης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου, κατόπιν της ολοκλήρωσης του σχετικού πληροφοριακού συστήµατος, δήλωσε:

«Με την εργασία και την επιστηµοσύνη των Ελλήνων Μηχανικών, θα ελεγχθούν οργανωµένα και µε χρονοδιάγραµµα όλα τα κρίσιµα δηµόσια κτίρια µέσα στους επόµενους λίγους µήνες. Η πρόληψη και η προστασία µπροστά από τα σεισµικά φαινόµενα, αποτελεί κρίσιµο παράγοντα για την ασφάλεια και τη ζωή των πολιτών, την περιουσία ιδιωτών και κράτους και τη λειτουργία της Πολιτείας. Για πρώτη φορά στη χώρα δηµιουργείται ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο για τον προσεισµικό έλεγχο των δηµοσίων κτιρίων, καταρχήν, αλλά και των κρίσιµων κτιρίων και υποδοµών δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. Με χρονοδιάγραµµα και χρηµατοδότηση. Και αυτό συµβαίνει µε την υποστήριξη του ΤΕΕ και τη συµµετοχή χιλιάδων µηχανικών που έχουν την εµπειρία και τα επαγγελµατικά εφόδια να συνδράµουν το Κράτος σε αυτό το απαραίτητο βήµα για την Ανθεκτικότητα της Πολιτείας και ολόκληρης της κοινωνίας. Είναι µια σταθερή διεκδίκηση του ΤΕΕ για δεκαετίες που τώρα υλοποιείται. Ελπίζω µε τη συνδροµή όλων, αυτή η κουλτούρα πρόληψης και προετοιµασίας που τώρα ξεκινά µε τον προσεισµικό έλεγχο, να ριζώσει στην ελληνική κοινωνία και να αποτελέσει έναυσµα και για άλλους τοµείς. Καλώ όλους τους µηχανικούς που έχουν τα προσόντα να συµµετέχουν σε αυτή την πανελλήνια προσπάθεια µεγάλης σηµασίας».

Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας έχει αναλάβει για λογαριασµό της Πολιτείας την κατάρτιση ηλεκτρονικού Μητρώου Μηχανικών Προσεισµικού Ελέγχου, οι οποίοι θα διενεργήσουν τον πρωτοβάθµιο προσεισµικό έλεγχο των κτιρίων όπου στεγάζονται φορείς δηµοσίου ενδιαφέροντος καθώς και κρίσιµες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τοµέα, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη σχετική νοµοθεσία.

Όπως ανακοίνωσε το αρµόδιο Υπουργείο Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι έλεγχοι αυτοί θα γίνουν, κατά σειρά προτεραιότητας, σε κτίρια που στεγάζονται δηµόσιες και ιδιωτικές εκπαιδευτικές µονάδες όλων των βαθµίδων, δηµόσια και ιδιωτικά νοσοκοµεία και κέντρα υγείας, υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος, δηµόσιες επιτελικές υπηρεσίες για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από σεισµό και, εν συνεχεία, στα υπόλοιπα κτίρια. Το Μητρώο ωστόσο θα παραµείνει ανοιχτό τόσο κατά τη διάρκεια του πρώτου προγράµµατος ελέγχων προτεραιότητας όσο και αργότερα, για να µπορέσει σταδιακά να υλοποιηθεί προσεισµικός έλεγχος στο σύνολο του δοµηµένου περιβάλλοντος της χώρας.

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών Προσεισµικού Ελέγχου Κτιρίων καταρτίζεται µε τη µορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων. Την υλοποίηση, τεχνική διαχείριση και συντήρηση του πληροφοριακού συστήµατος του Μητρώου ανέλαβε και υλοποιεί το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας. Υποστηρίζεται από πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο ακολουθεί κανόνες και πρότυπα για τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα µε τρίτα πληροφοριακά συστήµατα και ιδίως µε την Ηλεκτρονική Πλατφόρµα καταγραφής αποτελεσµάτων του πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων που υλοποιείται από τον Ο.Α.Σ.Π., στην οποία οι αρµόδιες υπηρεσίες θα εισάγουν τα απαραίτητα στοιχεία των προς έλεγχο κτιρίων. Πληροφορίες για την ηλεκτρονική πλατφόρµα απογραφής κτιρίων δίδονται στην ιστοσελίδα του O.A.Σ.Π. https://oasp.gr/proseismikos-eleghos/proseismikos-eleghos-ktirion-dimosias-kaikoinofeloys-hrisis.

Παράλληλα, το ΤΕΕ, σε συνεργασία µε τον ΟΑΣΠ και το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, αναλαµβάνει να διενεργεί, τουλάχιστον κάθε τρεις µήνες, εξειδικευµένα εκπαιδευτικά σεµινάρια πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων σε διπλωµατούχους µηχανικούς-µέλη του ΤΕΕ που εγγράφονται στο Μητρώο ως Ελεγκτές Προσεισµικού Ελέγχου και λαµβάνουν σχετικό Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Eπάρκειας.

∆ιαδικασία εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών Προσεισµικού Ελέγχου

Στο Μητρώο εγγράφονται διπλωµατούχοι µηχανικοί-µέλη του ΤΕΕ (αποκαλούµενοι ως «Ελεγκτές»), µε δικαίωµα εκπόνησης και επίβλεψης ειδικών στατικών µελετών, σύµφωνα µε την περίπτωση «κβ» της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 99/2018 (Α’ 187), και ανάλογη εµπειρία. Για την τεκµηρίωση της εµπειρίας τους, συνυποβάλλεται:

[α] πτυχίο µελετητή δηµοσίων έργων κατηγορίας 8 (Α’ τάξης και άνω) ή

[β] αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα µε τουλάχιστον τετραετή επαγγελµατική εµπειρία στην εκπόνηση ή/και επίβλεψη στατικών µελετών ή

[γ] συναφής τίτλος σπουδών διδακτορικού επιπέδου ή

[δ] συναφής µετα-διπλωµατικός τίτλος σπουδών (Μ.∆.Ε.) και αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα µε τουλάχιστον διετή επαγγελµατική εµπειρία στην εκπόνηση ή/και επίβλεψη στατικών µελετών.

Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτώνται προοδευτικά στην ειδική ιστοσελίδα του ΤΕΕ: https://web.tee.gr/mm-pe/

Σχετικές δημοσιεύσεις