Το Πανεπιστήμιο συνομιλεί με τους παραγωγικούς φορείς

Την Παρασκευή 19.01.2024 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ των Πρυτανικών Αρχών και του Συμβουλίου Διοίκησης με εκπροσώπους των Επιμελητηρίων της γεωγραφικής περιφέρειας της Πελοποννήσου. Ο σκοπός της συνάντησης ήταν ο συντονισμός των δράσεων μεταξύ όλων των φορέων ώστε να επιτευχθεί η διασύνδεση των αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων με τις τοπικές κοινωνίες και την επιχειρηματικότητα που άλλωστε αποτελεί και στρατηγικό στόχο του Πανεπιστημίου.

Στη συνάντηση, που έγινε σε πολύ καλό κλίμα, καταγράφηκαν τα παρακάτω σημεία:


• Υπάρχει αρκετά μεγάλη διαφοροποίηση στη συνεργασία του Πανεπιστημίου με τα Επιμελητήρια ανά Περιφερειακή Ενότητα. Αναφέρθηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα και πρακτικές.


• Είναι πολύ χρήσιμη η υλοποίηση προγραμματικών συμφωνιών με συγκεκριμένες δράσεις με την αντίστοιχη κοστολόγηση (όπου απαιτείται).


• Τα επιμελητήρια ζήτησαν να υπάρξει ενημέρωσή για τις δυνατότητες συμμετοχής και συνεργασίας σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Ως παραδείγματα αναφέρθηκαν προγράμματα Δια Βίου Μάθησης, τα μεταπτυχιακά προγράμματα και η παρουσία τους ως συμβουλευτικά θεσμικά όργανα στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών.


• Χρειάζεται να υπάρξει περισσότερη διασύνδεση σε ζητήματα συμμετοχής σε ερευνητικές προκηρύξεις (εθνικές, περιφερειακές και διεθνείς) αλλά και στην ανάπτυξη εργαλείων έντασης γνώσης (πχ. τεχνοβλαστοί, νεοφυείς επιχειρήσεις, κλπ.)


• Υπάρχει αρκετά καλή συμμετοχή των φοιτητών/τριών σε επιχειρήσεις μέσω του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης ενώ θετικά αποτιμάται και η διοργάνωση επαγγελματικών ημερίδων.

Ως επόμενο στάδιο της συνεργασίας, καθορίστηκε η δημιουργία μίας κοινής, ολιγομελούς ομάδας εργασίας για την καταγραφή των δράσεων που θα περιλαμβάνονται στις προγραμματικές συμφωνίες. Ο χρονικός ορίζοντας ανάπτυξης των συμφωνιών εκτιμάται ότι θα είναι το επόμενο δίμηνο.

Η συνάντηση κατέδειξε το κοινό στόχο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως δημόσιου εκπαιδευτικού οργανισμού και όλων των παραγωγικών φορέων της Πελοποννήσου προς τη διασύνδεση της επιχειρηματικότητας μέσω της καινοτομίας και της έντασης γνώσης προς όφελος των νέων ατόμων και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα.

Σχετικές δημοσιεύσεις