Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη από τον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΦΟ.Δ.Σ.Α. Πελοποννήσου, έχοντας υπόψη :• Τις διατάξεις των άρθρων 163 και 167 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α’/143).• Τις διατάξεις των άρθρων 245 και επόμενα του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’/114).• Τις διατάξεις των άρθρων 225 και επόμενα του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’/133).• Την τροποποίηση του άρθρου 241 του ν. 4555/2018 που επήλθε με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 11 του Ν.4674-2020, (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α’), περί δυνατότητας σύσταση έως 3 νέων θέσεων Ειδικών Συνεργατών.• Το ΦΕΚ 1810/Β’/8-6-2012 ‘’Σύσταση Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών…

Περισσότερα