Πρόσληψη τριών ειδικών συνεργατών στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας

Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας γνωστοποιεί ότι θα προσλάβει τρείς (3) Ειδικούς Συνεργάτες, με τυπικά προσόντα κατηγορίας Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) ή Τεχνολογικής (Τ.Ε.) εκπαίδευσης, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλαμβάνονται, για την κάλυψη ισάριθμων θέσεων του Δήμου Ν. Κυνουρίας.

Περισσότερα

Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στον Δήμο Τρίπολης

Ο Δήμαρχος Τρίπολης γνωστοποιεί ότι θα προσλάβει έναν ειδικό συνεργάτη, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε θέματα του νεολαίας, πολιτισμού και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα εξής προσόντα:

Περισσότερα

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας: Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΤαχ. Κώδικας 22 001 ΆστροςΠληροφορίες: Καραματζιάνη ΣταματίναΤηλ: 2755360121, Fax: 2755360168e-mail: astros03@otenet.grΆστρος: 5 Οκτωβρίου 2021Αριθμός Πρωτοκόλλου: 11677ΑΔΑ: ΨΞΛΤΩ9Ψ-ΕΟΖ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΓια την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη Ο Δήμαρχος Βόρειας ΚυνουρίαςΈχοντας υπόψη:Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.’Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ. Α ́/28-06-2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», περί Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 213 του…

Περισσότερα

Δήμος Γορτυνίας: Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣΔημητσάνα 22007Πληροφορίες: Γεώργιος ΤσίτουραςΤηλέφωνο: 2795360321, Fax: 2795360335e-mail: gtsitour@gortynia.gov.grΔημητσάνα 06-10-2021Αριθμ. Πρωτ.: 8340 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΓια την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣΈχοντας υπόψη :Τις διατάξεις των άρθρων 163 και 226 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».Τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010.Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».Το γεγονός ότι στο Δήμο μας οι θέσεις των Αντιδημάρχων είναι έξι (6) και συνιστώνται ισάριθμες (6) θέσεις για ειδικούς Σύμβουλους ή Ειδικούς ή Επιστημονικούς Συνεργάτες για την επικουρία του έργου του…

Περισσότερα