ΦΟΔΣΑ: Διαγωνισμός για την κατασκευή 7 σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο

Σε διαγωνισμό για το έργο κατασκευής και λειτουργίας επτά (7) μόνιμων Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου προχωρά ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι στις 28/08/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Περισσότερα

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Γορτυνίας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣΠροκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την υπηρεσία Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Γορτυνίας, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 75.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus. gov.gr του ως άνω συστήματος.Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 29/10/2020 και ώρα 14:00Στο διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους – Μέλους της…

Περισσότερα