Πρόσληψη έξι ατόμων στην Π.Ε. Αρκαδίας

Σε πρόσληψη έξι ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, που εδρεύει στην Τρίπολη προχωρά η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Περισσότερα

Προσλήψεις έξι ατόμων από την Π.Ε. Αρκαδίας

Πρόσληψεις έξι ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, που εδρεύει στην Τρίπολη, πραγματοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη: Η Περιφέρεια Πελοποννήσου/Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, ύστερα από τις αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./65/8923/20-6-2022 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει, τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του άρθρου 5 παρ.1 του Ν.…

Περισσότερα

Προσλήψεις προσωπικού από την Π.Ε. Αρκαδίας

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου / Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας ανακοινώνει την την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, που εδρεύει στην Τρίπολη του Νομού Αρκαδίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)Κωδικός θέσης: 101Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόνταα) Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής…

Περισσότερα

Ιδρύεται εποχικό πυροσβεστικό κλιμάκιο στην Καρκαλού Γορτυνίας

Με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, κ. Νίκου Χαρδαλιά, η οποία δημοσιεύθηκε στο Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 51/2020-ΦΕΚ 112/Α/12.06.2020, ιδρύεται στον Δήμο Γορτυνίας Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα την Καρκαλού της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρίπολης. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την με αρ.060/2020 απόφασή του, διέθεσε για τη στέγαση του κλιμακίου το πρώην Δημοτικό Σχολείο Καρκαλούς και ανέλαβε το σύνολο της δαπάνης που κρίθηκε αναγκαία ώστε να εξοπλιστεί ο χώρος με τρόπο που θα προσφέρει μια άνετη και ασφαλή διαβίωση στο προσωπικό που…

Περισσότερα