Δημόσιος διαγωνισμός για το έργο “Οδοποιία Δήμου Τρίπολης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣΤαχ. Δ/νση : Λαγοπάτη 45 & ΑταλάντηςΤΚ 22132Τηλέφωνo: 2713600452Τρίπολη, 19 /10 / 2021Aριθμ. Πρωτ: 28654ΑΔΑ: ΩΥΕΦΩΗΡ-ΡΒΤ21PROC009392349 2021-10-20 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣΟ Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου «Οδοποιία Δήμου Τρίπολης», με προϋπολογισμό μελέτης 300.000,00 €.Το έργο ανήκει στην κατηγορία Οδοποιία, με προϋπολογισμό 300.000,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα και ΦΠΑ 24%).Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδι-…

Περισσότερα