Κυριακή της Ορθοδοξίας

Η Κυριακή της Ορθοδοξίας καθιερώθηκε το 843 με τη Σύνοδο Κωνσταντινουπόλεως, η οποία επικύρωσε τα πρακτικά της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου (787), και σήμανε τη λήξη της πιο κρίσιμης περιόδου διχασμού του Βυζαντίου, την περίοδο της εικονομαχίας.

Περισσότερα