Νέο

Ο «ΠΡΩΙΝΟΣ ΜΟΡΙΑΣ» στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου

17 Δεκεμβρίου 2019

Με την με Α.Π. Ε/310 Απόφαση (ΑΔΑ: Ψ57Ψ46ΜΓΨ7-ΥΝΗ) του Τμήματος Μητρώων και Διαφάνειας, της Διεύθυνσης Εποπτείας Μ.Μ.Ε. της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, που εκδόθηκε στις 11/12/2019, η ημερήσια εφημερίδα της Αρκαδίας «ΠΡΩΙΝΟΣ ΜΟΡΙΑΣ» εντάχθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου και περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ημερήσιων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων που βάσει νόμου έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης όλων των υποχρεωτικών δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου σε […]

Συνέχεια →