Σε δημοπρασία βγάζει παλαιό λεωφορείο ο Δήμος Τρίπολης

Ο Δήμαρχος Τρίπολης ανακοινώνει τη διενέργεια φανερής, προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση οχήματος ιδιοκτησίας του Δήμου Τρίπολης.

Περισσότερα

Δημόσιος διαγωνισμός για το έργο “Οδοποιία Δήμου Τρίπολης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣΤαχ. Δ/νση : Λαγοπάτη 45 & ΑταλάντηςΤΚ 22132Τηλέφωνo: 2713600452Τρίπολη, 19 /10 / 2021Aριθμ. Πρωτ: 28654ΑΔΑ: ΩΥΕΦΩΗΡ-ΡΒΤ21PROC009392349 2021-10-20 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣΟ Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου «Οδοποιία Δήμου Τρίπολης», με προϋπολογισμό μελέτης 300.000,00 €.Το έργο ανήκει στην κατηγορία Οδοποιία, με προϋπολογισμό 300.000,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα και ΦΠΑ 24%).Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδι-…

Περισσότερα

Διακήρυξη δημοπρασίας για την «Ανάπλαση πλατείας Μαντινείας (Μπασιάκου) στην Δ.Ε. Τρίπολης»

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου: «AΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ (ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ) ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΤΡΙΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό μελέτης 499.970,00€.Το έργο ανήκει στις κατηγορίες Οικοδομικών και Η/Μ, με προϋπολογισμό 499.970,00 € και αναλύεται σε:Δαπάνη Εργασιών 294.868,37€Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 53.076,31€Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 52.191,70€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού…

Περισσότερα