Διαγωνισμός του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τη σίτιση των φοιτητών

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δημοσιεύει τον υπ’ αριθμ. 12/2023 Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων ανάδειξης αναδόχου για τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για τρία έτη στις ομάδες / πανεπιστημιακές μονάδες : (Α) ΟΜΑΔΑ: Τρίπολη, Ναύπλιο, Κόρινθος, (Β) ΟΜΑΔΑ: Καλαμάτα, Σπάρτη ( Συστ. Αρ. 283451, 283458).

Περισσότερα