Χριστός Γεννάται, Δοξάσατε

«Μυστήριον ξένον, ορώ και παράδοξον! ουρανόν το Σπήλαιον, θρόνον Χερουβικόν, την Παρθένον, την φάτνην χωρίον, εν ω ανεκλίθη ο αχώρητος, Χριστός ο Θεός, ον ανυμνούντες μεγαλύνομεν». (Καταβασία της ενάτης ωδής των Χριστουγέννων).

Περισσότερα