Προσωπικό αναζητά ο Όμιλος ΑΒΑΞ για την κατασκευή του Γ.Ν. Σπάρτης ΙΣΝ

  • ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και του Real Estate ενώ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην διατήρηση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Στον Όμιλο ΑΒΑΞ ανήκουν οι εταιρείες ΕΤΕΘ, AVAX International, AVAX Development, ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, ΤΑSK ΑΒΑΞ, Μαρίνα Αθηνών, iXion και AUTECO.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ
Μηχανικό Διασφάλισης Ποιότητας & Ποιοτικού Ελέγχου
για την κατασκευή του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ


ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Αρμοδιότητες:

• Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Ποιοτικού Ελέγχου
• Πραγματοποίηση τακτικών ελέγχων ποιότητας κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων της κατασκευής
• Βεβαίωση ότι οι διαδικασίες και τα προϊόντα συμμορφώνονται προς τις τεχνικές προδιαγραφές, τα πρότυπα ασφαλείας και όλες τις σχετικές νομοθεσίες
• Επίλυση Προβλημάτων Ποιότητας
• Εκπαίδευση του προσωπικού εργοταξίου σχετικά με τις διαδικασίες ποιότητας και την πρόληψη προβλημάτων


Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ
• Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
• Αντίστοιχη προϋπηρεσία σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας και Ποιοτικού Ελέγχου σε
κατασκευαστικά έργα θα εκτιμηθεί
• Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
• Πολύ καλή γνώση Η/Υ
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)
• Εργασία εκτός Αθηνών (Σπάρτη), η εντοπιότητα δύναται να θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα:
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXISOSP012023
μέσω email hrcv@avax.gr ή στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/497j


*********

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ
Αρχιτέκτονα για την κατασκευή
του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Αρμοδιότητες:

• Επίβλεψη των αρχιτεκτονικών τελειωμάτων
• Συντονισμός εργασιών με Η/Μ μηχανικούς
• Συντονισμός συνεργείων αρχιτεκτονικών τελειωμάτων


Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα (ΑΕΙ ή αντίστοιχου ιδρύματος εξωτερικού)
• Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
• Πολύ καλή γνώση αρχιτεκτονικών τελειωμάτων κτιριακών έργων
• Προϋπηρεσία 10+ ετών σε αντίστοιχη θέση
• Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
• Πολύ καλή γνώση Η/Υ: Microsoft Office (ειδικότερα Excel), AutoCAD, 3D, Revit
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)
• Εργασία εκτός Αθηνών (Σπάρτη), η εντοπιότητα δύναται να θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXARCHSP012023
μέσω email hrcv@avax.gr ή στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/e2ox

*********

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ
Ελεγκτή Εγγράφων (Document Controller) για την κατασκευή
του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ


ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Αρμοδιότητες:

• Ελέγχει έγγραφα που σχετίζονται με την εταιρία και το έργο
• Ακολουθεί και βελτιώνει τις διαδικασίες ελέγχου των εγγράφων
• Διασφαλίζει ότι όλα τα έγγραφα πληρούν τα προαπαιτούμενα standards
• Αρχειοθετεί τα έγγραφα σε φυσικά και ψηφιακά αρχεία
• Εξετάζει και ενημερώνει τα τεχνικά έγγραφα (π.χ. εγχειρίδια και ροές εργασιών)
• Συντάσσει ειδικές εκθέσεις για τα έργα


Απαιτούμενα Προσόντα:
• Πτυχίο BEng Μηχανικού ή Διοίκησης Έργων ή σχετικού τομέα
• Εξοικείωση με τη διαχείριση έργων
• Πολύ καλή γνώση MS Office και MS Excel
• Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (γραπτό και προφορικό λόγο)
• Ικανότητα επεξεργασίας κειμένου
• Οργανωτικές ικανότητες
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)
• Εργασία εκτός Αθηνών (Σπάρτη), η εντοπιότητα δύναται να θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXDCSP012023 μέσω email hrcv@avax.gr ή στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/l18z

*********

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ
Πολιτικούς Μηχανικούς (Τεχνικό Γραφείο Εργοταξίου)
για την κατασκευή του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Αρμοδιότητες:

• Συντονισμός μεταξύ της κατασκευής και των μελετητών για επικαιροποίηση σχεδίων και επίλυση τεχνικών προβλημάτων
• Σύνταξη πιστοποιήσεων
• Προμετρήσεις και Επιμετρήσεις οικοδομικού αντικειμένου


Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα ΑΕΙ ή ΤΕΙ
• Τουλάχιστον 1 έτος εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
• Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
• Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (π.χ. autocad) και MS, WORD, EXCEL
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)
• Εργασία εκτός Αθηνών (Σπάρτη), η εντοπιότητα δύναται να θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXTOSP012023
μέσω email hrcv@avax.gr ή στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/g2xe

*********


ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ
Πολιτικούς Μηχανικούς Εργοταξίου
για την κατασκευή του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ


ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Αρμοδιότητες:

• Εποπτεία και συντονισμός έργου
• Ικανότητα αξιόπιστης οργάνωσης και επίβλεψης της εφαρμογής των μελετών που αναλαμβάνει
• Διαχείριση και παρακολούθηση έργων
• Διαχείριση συνεργείων / ομάδων υλοποίησης έργου
• Σύνταξη ημερήσιου δελτίου έργου


Απαιτούμενα Προσόντα:
• Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ
• Προϋπηρεσία:
o Τουλάχιστον 15 έτη εμπειρία (κατ’ ελάχιστο 5 έτη σε ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ)
o Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
• Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
• Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (π.χ. autocad) και MS, WORD, EXCEL
• Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και ομαδικής εργασίας
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)
• Εργασία εκτός Αθηνών (Σπάρτη), η εντοπιότητα δύναται να θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXCIVSP012023
μέσω email hrcv@avax.gr ή στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/popq


*********


ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ
Συντονιστή Ασφάλειας
για την κατασκευή του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ


ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Αρμοδιότητες:

• Παρακολούθηση και τήρηση μέτρων ασφάλειας έργου
• Συντονισμός υπεργολάβων για τήρηση μέτρων ασφάλειας
• Τήρηση απαραίτητων εγγράφων βάσει νομοθεσίας και ISO εταιρίας για μέτρα ασφάλειας


Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα με ικανότητα διορισμού ως τεχνικού ασφαλείας βάσει ελληνικής νομοθεσίας
• Μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
• Προϋπηρεσία 5+ ετών σε αντίστοιχη θέση
• Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
• Πολύ καλή γνώση Η/Υ: Microsoft Office (ειδικότερα Excel), AutoCAD
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)
• Εργασία εκτός Αθηνών (Σπάρτη), η εντοπιότητα δύναται να θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν


Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXQCSP012023
μέσω email hrcv@avax.gr ή στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/3eg5

*********


ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ
Τοπογράφο για την κατασκευή
του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ


ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Αρμοδιότητες:

• Aποτυπώσεις και χαράξεις
• Τοπογραφικές επιμετρήσεις
• Παραγωγή στοιχείων – μεταφορά στοιχείων
• Ψηφιοποίηση


Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ
• Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
• Προϋπηρεσία 10+ ετών σε αντίστοιχη θέση (εκ των οποίων 5 σε κτιριακά έργα)
• Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
• Πολύ καλή γνώση Η/Υ-AutoCAD, 3D, Revit και Civil
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)
• Εργασία εκτός Αθηνών (Σπάρτη), η εντοπιότητα δύναται να θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXTOPSP012023
μέσω email hrcv@avax.gr ή στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/nm9z

Σχετικές δημοσιεύσεις