Πρόσληψη προσωπικού στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου, που εδρεύει στο Άστρος, για την υλοποίηση της δράσης “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης” περιόδου 2023 – 2024, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2024, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης.

Οι ως άνω τρεις θέσεις ανήκουν στις εξής ειδικότητες: 

Μία (1) θέση ΠΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

Μία (1) θέση ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας και 

Μία (1) θέση ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους διαρκεί από 16.05.2024 έως και 28.05.2024.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, εντυπο ασεπ ΣΟΧ. 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, Τ.Κ. 220 01, Άστρος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κας Πουλημένου Ανθούλας (τηλ. επικοινωνίας: 27553 -60122).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας: https://www.voreiakynouria.gov.gr/

Σχετικές δημοσιεύσεις