Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη από τον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΦΟ.Δ.Σ.Α. Πελοποννήσου, έχοντας υπόψη :
• Τις διατάξεις των άρθρων 163 και 167 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α’/143).
• Τις διατάξεις των άρθρων 245 και επόμενα του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’/114).
• Τις διατάξεις των άρθρων 225 και επόμενα του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’/133).
• Την τροποποίηση του άρθρου 241 του ν. 4555/2018 που επήλθε με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 11 του Ν.4674-2020, (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α’), περί δυνατότητας σύσταση έως 3 νέων θέσεων Ειδικών Συνεργατών.
• Το ΦΕΚ 1810/Β’/8-6-2012 ‘’Σύσταση Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου’’
• Τον Ο.Ε.Υ του Περιφερειακού Συνδέσμου, (ΦΕΚ 5544/Β ́/11-12-2018).
• Την τροποποίηση του ΟΕΥ του Περιφερειακού Συνδέσμου, (ΦΕΚ 4297/Β ́/09-11-
2020).
• Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες για εξειδικευμένο οικονομικό προσωπικό και την εύρυθμη συνεργασία του γραφείου Προέδρου με την Οικονομική Υπηρεσία
• Την υπηρεσιακή ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Προέδρου,
καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη απόφοιτου ΑΕΙ Οικονομικού Πανεπιστημίου.
Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικού Πανεπιστημίου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, Οικονομικού Πανεπιστημίου, (με βεβαίωση στην περίπτωση αυτή της ισοτιμίας. και αντιστοιχίας από ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ).
Αξιόλογη επαγγελματική εμπειρία σε ανάλογες θέσεις του Δημοσίου, ευρύτερου Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και σε θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο απασχόλησης του/της.
Η εμπειρία αποδεικνύεται με αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/86, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα για τον χρόνο της απασχόλησης και εναλλακτικά, αντί αυτών με βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. Επιθυμητή η συμμετοχή σε σεμινάρια Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, συνέδρια Φορέων αντίστοιχου αντικειμένου, ενημερωτικές και επιμορφωτικές ημερίδες.
Ο/Η Ειδικός/ης Συνεργάτης/τρια δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Συνδέσμου όπως αυτό περιγράφεται στην απόφαση πρόσληψής του. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή. Η άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του ειδικού συνεργάτη.
Για την πλήρωση της ανωτέρω θέσης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν σχετική αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται παραπάνω, αυτοπροσώπως (ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) στα γραφεία του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, στην διεύθυνση Βύρωνος 67, Καλαμάτα ΤΚ 24100,ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση fodsapel@gmail.com κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, απευθύνοντάς την προς το Γενικό Πρωτόκολλο, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσης σε τοπική εφημερίδα και συγκεκριμένα από 14/04/21 έως και 18/04/2021 τις εργάσιμες ώρες 07.00πμ ως 15.00μμ.
Η παρούσα δημοσιοποιείται σε τοπική εφημερίδα ημερήσιας κυκλοφορίας, αναρτάται στη Διαύγεια και την ιστοσελίδα του Συνδέσμου καθώς και στον ειδικό πίνακα ανακοινώσεων που τηρείται για τον σκοπό αυτό.
Ο Πρόεδρος ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου
Σταύρος Αργειτάκος

Σχετικές δημοσιεύσεις