Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στον Δήμο Τρίπολης

Ο Δήμαρχος Τρίπολης γνωστοποιεί ότι θα προσλάβει έναν ειδικό συνεργάτη, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε θέματα του νεολαίας, πολιτισμού και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα εξής προσόντα:


Α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, σχετικό με το αντικείμενο απασχόλησής τους.
Β) Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κλπ) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας .
Γ) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007.
Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα δικαιολογητικά (πτυχίο ή δίπλωμα, υπεύθυνη δήλωση, φωτοαντίγραφο ταυτότητας κλπ ) θα κατατίθενται μέχρι και την Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023 στα γραφεία του Δήμου Τρίπολης, στη Δ/νση: Δήμος Τρίπολης – Λαγοπάτη 45 Τ.Κ. 22132 Τρίπολη.

Σχετικές δημοσιεύσεις