Πρόσληψη 17 ατόμων στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΣΟΧ/ 3/2022 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικού αριθμού δεκαεπτά (17) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας 8 μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4643/2019, όπως ισχύει.


Ο αριθμός, οι ειδικότητες και η Μονάδα απασχόλησης του ως άνω προσωπικού εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα :

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ. αριθμ. 3/2022 και στα σχετικά παραρτήματα τα οποία αναρτώνται στη Μονάδα της υπηρεσίας που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Μεγαλόπολης.
Επιπροσθέτως, η Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ. αριθμ. 3/2022, τα σχετικά με την Ανακοίνωση Παραρτήματα καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ Α.Ε. (www.dei.gr) και πιο συγκεκριμένα, από την κεντρική σελίδα ακολουθώντας τη διαδρομή: ΔΕΗ Όμιλος → Ανθρώπινο Δυναμικό – Ευκαιρίες Καριέρας → Προκηρύξεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι, οφείλουν να υποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν απασχοληθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. ή σε θυγατρικές της, και αν έχουν απασχοληθεί, να δηλώνεται η εταιρία απασχόλησης (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, πρώην ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ…Α.Ε.), με οποιαδήποτε σχέση εργασίας [(σύμβαση ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, σύμβαση έργου, σύμβαση 60 ημερομισθίων, (εκτός πρακτικής άσκησης)] κατά την τελευταία 3ετία από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκαν.
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώνουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (infolignimegalopolis @dei.gr).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας ή στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης ή στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Μεγαλόπολης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ Α.Ε.
Θ. Βλάχος
Αν. Διευθυντής ΔΛΚΜ & Διευθυντής Κλάδου
Υπ. & ΣΔ / ΔΛΥ-ΛΠ

Σχετικές δημοσιεύσεις