Πρόσληψη 119 ατόμων στη Λιγνιτική Μεγαλόπολης

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικού αριθμού εκατόν δεκαεννέα (119) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας 8 μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4643/2019, όπως ισχύει.
Ο αριθμός, οι ειδικότητες και η Μονάδα απασχόλησης του ως άνω προσωπικού εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης: 150
Υπηρεσία/έδρα: Διεύθυνση Λιγνιτικής
Παραγωγής Μεγαλόπολης
(Κλάδος Ορυχείων)
Τόπος απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 151
Υπηρεσία/έδρα: Διεύθυνση Λιγνιτικής
Παραγωγής Μεγαλόπολης
(Κλάδος Ορυχείων)
Τόπος απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 152
Υπηρεσία/έδρα: Διεύθυνση Λιγνιτικής
Παραγωγής Μεγαλόπολης
(Κλάδος Ορυχείων)
Τόπος απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός ατόμων: 2

Κωδικός θέσης: 153
Υπηρεσία/έδρα: Διεύθυνση Λιγνιτικής
Παραγωγής Μεγαλόπολης
(Κλάδος Ορυχείων)
Τόπος απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 154
Υπηρεσία/έδρα: Διεύθυνση Λιγνιτικής
Παραγωγής Μεγαλόπολης
(Κλάδος Υποστηρικτικών Λειτουργιών)
Τόπος απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
(ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ)
Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός ατόμων: 2

Κωδικός θέσης: 155
Υπηρεσία/έδρα: Διεύθυνση Λιγνιτικής
Παραγωγής Μεγαλοπολης
(Κλάδος Ορυχείων)
Τόπος απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός ατόμων: 2

Κωδικός θέσης: 156
Υπηρεσία/έδρα: Διεύθυνση Λιγνιτικής
Παραγωγής Μεγαλόπολης
(Κλάδος Υποστηρικτικών Λειτουργιών)
Τόπος απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ)
Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός ατόμων: 2

Κωδικός θέσης: 157
Υπηρεσία/έδρα: Διεύθυνση Λιγνιτικής
Παραγωγής Μεγαλόπολης
(Κλάδος Ορυχείων)
Τόπος απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΕΝΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ)
Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 158
Υπηρεσία/έδρα: Διεύθυνση Λιγνιτικής
Παραγωγής Μεγαλόπολης
(Κλάδος Ορυχείων)
Τόπος απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ Ε-ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός ατόμων: 2

Κωδικός θέσης: 159
Υπηρεσία/έδρα: Διεύθυνση Λιγνιτικής
Παραγωγής Μεγαλόπολης
(Κλάδος Ορυχείων)
Τόπος απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ Ε-ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός ατόμων: 2

Κωδικός θέσης: 160
Υπηρεσία/έδρα: Διεύθυνση Λιγνιτικής
Παραγωγής Μεγαλόπολης
(Κλάδος Ορυχείων)
Τόπος απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ Ε-ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός ατόμων: 8

Κωδικός θέσης: 161
Υπηρεσία/έδρα: Διεύθυνση Λιγνιτικής
Παραγωγής Μεγαλόπολης
(Κλάδος Ορυχείων)
Τόπος απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός ατόμων: 19

Κωδικός θέσης: 162
Υπηρεσία/έδρα: Διεύθυνση Λιγνιτικής
Παραγωγής Μεγαλόπολης
(Κλάδος Ορυχείων)
Τόπος απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων με Καδοτροχό)
Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός ατόμων: 15

Κωδικός θέσης: 163
Υπηρεσία/έδρα: Διεύθυνση Λιγνιτικής
Παραγωγής Μεγαλόπολης
(Κλάδος Ορυχείων)
Τόπος απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ Ε-ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός ατόμων: 18

Κωδικός θέσης: 164
Υπηρεσία/έδρα: Διεύθυνση Λιγνιτικής
Παραγωγής Μεγαλόπολης
(Κλάδος Ορυχείων)
Τόπος απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ Ε-ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός ατόμων: 8

Κωδικός θέσης: 165
Υπηρεσία/έδρα: Διεύθυνση Λιγνιτικής
Παραγωγής Μεγαλόπολης
(Κλάδος Ορυχείων)
Τόπος απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΠΡΟΩΘΗΤΩΝ)
Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 166
Υπηρεσία/έδρα: Διεύθυνση Λιγνιτικής
Παραγωγής Μεγαλόπολης
(Κλάδος Ορυχείων)
Τόπος απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (ΚΛΑΡΚ)
Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 167
Υπηρεσία/έδρα: Διεύθυνση Λιγνιτικής
Παραγωγής Μεγαλόπολης
(Κλάδος Ορυχείων)
Τόπος απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ Ε-ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΤΟΡΝΑ- ΔΟΡΟΣ)
Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 168
Υπηρεσία/έδρα: Διεύθυνση Λιγνιτικής
Παραγωγής Μεγαλόπολης
(Κλάδος Ορυχείων)
Τόπος απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ –
ΗΛΕΚΤΡΟΟΞΥΓΟΝΟ-ΚΟΛΛΗΤΕΣ
Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός ατόμων: 4

Κωδικός θέσης: 169
Υπηρεσία/έδρα: Διεύθυνση Λιγνιτικής
Παραγωγής Μεγαλόπολης
(Κλάδος Ορυχείων)
Τόπος απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ (ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ)
Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός ατόμων: 4

Κωδικός θέσης: 170
Υπηρεσία/έδρα: Διεύθυνση Λιγνιτικής
Παραγωγής Μεγαλόπολης
(Κλάδος Ορυχείων)
Τόπος απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 171
Υπηρεσία/έδρα: Διεύθυνση Λιγνιτικής
Παραγωγής Μεγαλόπολης
(Κλάδος Ορυχείων)
Τόπος απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 172
Υπηρεσία/έδρα: Διεύθυνση Λιγνιτικής
Παραγωγής Μεγαλόπολης
(Κλάδος Υποστηρικτικών Λειτουργιών)
Τόπος απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ-ΧΟΡΗΓΗΤΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός ατόμων: 2

Κωδικός θέσης: 173
Υπηρεσία/έδρα: Διεύθυνση Λιγνιτικής
Παραγωγής Μεγαλόπολης
(Κλάδος Υποστηρικτικών Λειτουργιών)
Τόπος απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ-ΧΟΡΗΓΗΤΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 174
Υπηρεσία/έδρα: Διεύθυνση Λιγνιτικής
Παραγωγής Μεγαλόπολης
(Κλάδος Ορυχείων)
Τόπος απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ –
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ
Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 175
Υπηρεσία/έδρα: Διεύθυνση Λιγνιτικής
Παραγωγής Μεγαλόπολης
(Κλάδος Ορυχείων)
Τόπος απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ –
ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ
Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 176
Υπηρεσία/έδρα: Διεύθυνση Λιγνιτικής
Παραγωγής Μεγαλόπολης
(Κλάδος Υποστηρικτικών Λειτουργιών)
Τόπος απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ
Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός ατόμων: 2

Κωδικός θέσης: 177
Υπηρεσία/έδρα: Διεύθυνση Λιγνιτικής
Παραγωγής Μεγαλόπολης
(Κλάδος Ορυχείων)
Τόπος απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ)
Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός ατόμων: 2

Κωδικός θέσης: 178
Υπηρεσία/έδρα: Διεύθυνση Λιγνιτικής
Παραγωγής Μεγαλόπολης
(Κλάδος Ορυχείων)
Τόπος απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΔΕΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ)
Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός ατόμων: 2

Κωδικός θέσης: 179
Υπηρεσία/έδρα: Διεύθυνση Λιγνιτικής
Παραγωγής Μεγαλόπολης
(Κλάδος Ορυχείων)
Τόπος απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 180
Υπηρεσία/έδρα: Διεύθυνση Λιγνιτικής
Παραγωγής Μεγαλόπολης
(Κλάδος Ορυχείων)
Τόπος απασχόλησης: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
(ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα: ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΟΩΘΗΤΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΩΝ)
Διάρκεια σύμβασης: 8 ΜΗΝΕΣ
Αριθμός ατόμων: 3

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ. αριθμ. 1/2022 και στα σχετικά παραρτήματα τα οποία αναρτώνται στη Μονάδα της υπηρεσίας που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Μεγαλόπολης.

Επιπροσθέτως, η Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ. αριθμ. 1/2022, τα σχετικά με την Ανακοίνωση Παραρτήματα καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ Α.Ε. (www.dei.gr) και πιο συγκεκριμένα, από την κεντρική σελίδα ακολουθώντας τη διαδρομή: ΔΕΗ Όμιλος → Ανθρώπινο Δυναμικό – Ευκαιρίες Καριέρας → Προκηρύξεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι, οφείλουν να υποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν απασχοληθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. ή σε θυγατρικές της, και αν έχουν απασχοληθεί, να δηλώνεται η εταιρία απασχόλησης (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, πρώην ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ…Α.Ε.), με οποιαδήποτε σχέση εργασίας [(σύμβαση ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, σύμβαση έργου, σύμβαση 60 ημερομισθίων, (εκτός πρακτικής άσκησης)] κατά την τελευταία 3ετία από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκαν.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώνουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (infolignimegalopolis @dei.gr).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας ή στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης ή στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Μεγαλόπολης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ Α.Ε.
Κωνσταντίνος Γίδης
Αν. Διευθυντής
Διεύθυνσης Λιγνιτικής Παραγωγής Μεγαλόπολης

Σχετικές δημοσιεύσεις