Προσλήψεις 10 ατόμων στην Αρκαδία από το Υπουργείο Πολιτισμού

Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 1529 ατόμων, για χρονικό διάστημα απασχόλησης επτά (7) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, και όχι πέραν της 31/12/2024, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, σε Υπηρεσίες αρμοδιότητάς της. Για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας προβλέπεται η πρόσληψη 10 ατόμων.

Συγκεκριμένα ζητούνται οι εξής ειδικότητες:

– ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

-ΔΕ Νυχτοφυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

-ΤΕ Λογιστικού

-ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας εσωτερικών χώρων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://sox.culture.gov.gr 

Οι θέσεις στην Αρκαδία

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.
Αναλυτικά οι προκηρυσσόμενες θέσεις, τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια κατάταξης, και η διαδικασία πρόσληψης ορίζονται στην αριθ. ΥΠΠΟ/75598/21-02-2024 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2024 (ΑΔΑ: ΨΘ4Α46ΝΚΟΤ-Δ1Ο) αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «10-06-2021» και τα Ειδικά Παραρτήματα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «03-01-2024» και (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «07-04-2023».
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://sox.culture.gov.gr. Για τη σύνδεση στην εφαρμογή απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι διάρκειας 10 ημερών και θα αρχίσει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης/ανάρτησης της ανακοίνωσης. Για το ακριβές χρονικό διάστημα (ημέρες & ώρες) υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα δημοσιευτεί σχετική ανακοίνωση: στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, στο διαδικτυακό κόμβο του ΥΠΠΟ www.culture.gov.gr και στο σύνδεσμο https://sox.culture.gov.gr. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ανακοίνωση και τα Παραρτήματα στους προαναφερόμενους ιστότοπους καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

Δείτε την Περίληψη της Ανακοίνωσης με όλες τις θέσεις εργασίας, ανά Υπηρεσία και ειδικότητα, αριθμού ατόμων, όπως δημοσιεύθηκε στην ημερήσια εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΜΟΡΙΑΣ»:

Σχετικές δημοσιεύσεις