Προμήθεια υλικών για την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε κτίρια του Δήμου Τρίπολης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμαρχος Τρίπολης προκηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Προμήθεια υλικών για την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε κτίρια του Δήμου Τρίπολης», με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.


Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.063.333,33 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.


Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 39340000-7.


Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.


Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ. Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 24-7-2023 και ώρα 15:00 μ.μ.


Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητικής επιστολής ποσού Δεκαεπτά χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (17.150,54).


Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης έχει καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε συστημικό αριθμό 196880.


Η διακήρυξη και οι τεχνικές προδιαγραφές έχουν καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρίπολης, στη διεύθυνση (URL) http://www.tripolis.gr, στη διαδρομή «Διακηρύξεις– Προκηρύξεις».


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΖΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις