Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του ΠαΠελ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός», του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 εξήντα (60) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.

Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Δημόσια Διοίκηση και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό» (Public Management and Digital Transformation). Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα και απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε επτά (7) υποχρεωτικά μαθήματα και ένα (1) επιλογής κατά τη διάρκεια δύο διδακτικών εξαμήνων, καθώς και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας που πραγματοποιείται κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών του Προγράμματος. Ένα μεγάλο μέρος των διαλέξεων πραγματοποιούνται και από απόσταση και σε πραγματικό χρόνο, διαρκούν τουλάχιστον δεκατρείς (13) εβδομάδες και διδάσκονται Παρασκευή και Σάββατο.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική και η Διπλωματική Εργασία συγγράφεται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι κάτοχοι όλων των τίτλων σπουδών, όλων των ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

 1. Υπογεγραμμένη αίτηση υποψηφιότητας
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Αντίγραφα προπτυχιακών τίτλων σπουδών. Οι κάτοχοι προπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 4. Αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (εφόσον υπάρχουν). Οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου
 7. Δύο (2) φωτογραφίες
 8. Δύο (2) συστατικές επιστολές
 9. Αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας που είναι αποδεκτά από το ΑΣΕΠ (https://www.asep.gr/guide/1E_2020/englishproof.html)

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 3.300€.

Μαθήματα Επιλογής
Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν ένα από τα εξής 3 μαθήματα

 1. Διοίκηση και ψηφιακό μάρκετινγκ σε δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις
 2. Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή ψηφιακή οικονομία
 3. Διοίκηση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην ψηφιακή εποχή

Διδάσκοντες του προγράμματος:

 1. Καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας
 2. Καθηγητής Αθανάσιος Κριεμάδης
 3. Αναπλ. Καθηγητής Παναγιώτης Ευαγγελόπουλος
 4. Αναπλ. Καθηγητής Αθανάσιος Αναστασίου
 5. Επίκ. Καθηγητής Νικόλαος Αποστολόπουλος
 6. Επικ . Καθηγητής Θεόδωρος Κουτσομπίνας
 7. Επίκ. Καθηγητής Αλέκος Κακούρης
 8. Επίκ. Καθηγητής Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα μαζί με ένα βιογραφικό στη διεύθυνση det@uop.gr μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2022 . Μετά την δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, θα σταλούν τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Σχετικές δημοσιεύσεις