Παρατείνεται η προθεσμία για ένταξη εγγειοβελτιωτικών έργων στο ΠΠΑ 2014 – 2020

Παρατάθηκε μέχρι τις 31 Ιουλίου -από τις 24 Απριλίου, που ήταν αρχικά- η προθεσμία για την υποβολή, από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τους δήμους της, προτάσεων και μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων για την χρηματοδότησή τους από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης της ΕΥΔΕΠ Πελοποννήσου.
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 12.520.000 ευρώ, ενώ ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 250.000 ευρώ και ως μέγιστος το ποσό των 2.200.000 ευρώ.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa. gr/RDIIS).
Τα έργα που υποστηρίζονται αφορούν μέτρα διαχείρισης της ζήτησης του νερού στη γεωργία και συμπεριλαμβάνονται στα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ).
Πρώτης προτεραιότητας είναι τα έργα που στοχεύουν στη μείωση απωλειών και στην εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας (π.χ. κλειστά δίκτυα σε συνδυασμό με στάγδην άρδευση) με αντικατάσταση υπαρχόντων πεπαλαιωμένων δικτύων άρδευσης. Επιπλέον, δίνεται προτεραιότητα και σε έργα που χρησιμοποιούν εναλλακτικές πηγές νερού (ανακυκλωμένα ύδατα).
Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζεται η υλοποίηση τεχνικών έργων και των αντίστοιχων συνοδευτικών μελετών τους όπως:
• εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων δικτύων άρδευσης καθώς και των σχετικών υποστηρικτικών τους υποδομών,
• ανακαίνιση και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
• χρήση ανακυκλωμένων υδάτων.
Επιπλέον, μπορούν να περιληφθούν μελέτες και αντίστοιχες κατασκευές έργων:
• ταμίευσης νερού και συνοδών αρδευτικών δικτύων
• τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις.
Η διαχείριση των έργων μέχρι του ορίου των 2,2 εκ. ευρώ πραγματοποιείται σε περιφερειακό επίπεδο.

Σχετικές δημοσιεύσεις