ΠΑΠΕΛ: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στον Αγρό-Διατροφικό Τομέα- MBA in AGRI-FOOD

Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος

Τα Τμήματα Γεωπονίας και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνουν την έναρξη των αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 εξήντα (60) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στον Αγρό-Διατροφικό Τομέα – MBA in Agri-food Sector» (ΦΕΚ Β’ 3434/29.07.2021).

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να δημιουργήσει εξειδικευμένα στελέχη του χώρου της Διοίκησης Επιχειρήσεων του αγρό-διατροφικού τομέα, έτσι ώστε οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να πάρουν τις αποφάσεις που απαιτούνται σε ένα πολύπλοκο και ανταγωνιστικό περιβάλλον είτε ως στελέχη επιχειρήσεων είτε ως επιχειρηματίες. Ο σημαντικός ρόλος του αγροτικού τομέα της χώρας μας, οι συνεχείς στοχευόμενες επενδύσεις, οι υγειονομικές (COVID 19) και οικονομικές κρίσεις που απέδειξαν την ανθεκτικότητα του αγρό-διατροφικού τομέα καθώς και τη σημαντικότητά του στην Ελληνική οικονομία, η συνεχής αύξηση της αξίας του παραγόμενου αγροτικού προϊόντος κ.α. δημιουργούν την ανάγκη για εμβάθυνση και εξειδίκευση της γνώσης στον τομέα της οργάνωσης και διοίκησης.

Το βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα του προγράμματος MBA in Agri-Food Sector είναι ότι προσφέρει στους φοιτητές και φοιτήτριές του την δυνατότητα να αποκτήσουν ειδικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αφορούν στην διοίκηση επιχειρήσεων, τα οικονομικά του κλάδου, τη συμπεριφορά των καταναλωτών, αλλά και την παραγωγή και εμπορία αγροτικών προϊόντων και την τεχνολογία τροφίμων έτσι ώστε ως απόφοιτοι να είναι σε θέση να οικοδομήσουν μια επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία ή να εξελιχθούν σε υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων, δημοσίων οργανισμών και συνεταιρισμών.

Απονεμόμενος τίτλος
Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στον Αγρό-διατροφικό τομέα», «MBA in Agri-Food Sector»

Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Στο τρίτο εξάμηνο θα πραγματοποιηθεί η εκπόνηση της Διπλωματικής Διατριβής.

Τρόπος διεξαγωγής μαθημάτων

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διδάσκονται Παρασκευή και Σάββατο.

Δίδακτρα
Τα συνολικά δίδακτρα είναι 3.300€. Η καταβολή γίνεται σε τρεις δόσεις. Θα εφαρμοστούν οι εξαιρέσεις διδάκτρων και ποσοστώσεων που προβλέπεται για τα μεταπτυχιακά προγράμματα.
Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να στείλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση mba.agrifood@uop.gr έως 31 Ιουλίου 2024:
1. Υπογεγραμμένη αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφα προπτυχιακών τίτλων σπουδών.
4. Αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
6. Φωτοτυπία δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου
7. Δύο (2) φωτογραφίες
8. Συστατική επιστολή (προαιρετικά)
9. Αποδεικτικά τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας που είναι αποδεκτά από το ΑΣΕΠ (https://www.asep.gr/ guide/1E_2020/englishproof.html).

Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων
Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Γεωπονίας και του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, βαθμολογεί τον/την κάθε υποψήφιο/α με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και τον/την καλεί για συνέντευξη (Σεπτέμβριο) ώστε να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

Επικοινωνία
E: mba.agrifood@uop.gr
T: 2710 230139 (Γραμματεία Τμήματος) καθημερινά 10:00-13:00
Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.
Καθηγητής Δημήτριος Πετρόπουλος

Σχετικές δημοσιεύσεις