Ορισμός Αντιδημάρχων και αρμοδιότητες στο δήμο Νότιας Κυνουρίας

Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Νότιας Κυνουρίας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

Ι. Ορίζουμε, έμμισθους Αντιδημάρχους του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, για το διάστημα από 1/1/2024έως 30/06/2026, τους/την  εξής Δημοτικούς /κη Συμβούλους /λο της πλειοψηφίας:

1) τον κ. Στόη Παναγιώτη του Γεωργίου.

2) την κ. Τσούκα Σιμόνα – Μαρία του Γκεόργκε – Βιορέλ.

3) τον κ. Καμβύση Ηλία-Νικόλαο του Παναγιώτη.

4) τον κ. Ξερακιά Χρήστο του Γεωργίου.

ΙΙ. Ορίζουμε άμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, για το διάστημα από 1/1/2024 έως 30/06/2026,τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κεμερλή Ειρήνη του Φωτίου.

ΙII. Μεταβιβάζουμε σ’ αυτούς τις παρακάτω αρμοδιότητες.

Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο κ. Στόη Παναγιώτη του Γεωργίου τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

Τη διοίκηση, την εποπτεία, το συντονισμό των Γραφείων:

α) Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας και Περισυλλογής-Διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

β) Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.

γ) Ύδρευσης-Άρδευσης, Αποχέτευσης, Ηλεκτροφωτισμού.

Την υπογραφή των σχετικών διοικητικών εγγράφων και αποφάσεων αρμοδιότητας των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Τη χορήγηση άδειας πολιτικού γάμου και την τέλεση των γάμων αυτών.

Κατά τόπο αρμοδιότητες:

Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις Δημοτικές Κοινότητες Κοσμά, Αγίου Βασιλείου, Παλαιοχωρίου και Πλατανακίου.

Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και τη λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις Δημοτικές Κοινότητες Κοσμά, Αγίου Βασιλείου, Παλαιοχωρίου και Πλατανακίου.

Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Κοσμά, Αγίου Βασιλείου, Παλαιοχωρίου και Πλατανακίου, για την επίλυση των προβλημάτων τους.

2. Μεταβιβάζουμε στην Αντιδήμαρχο κ. Τσούκα Σιμόνα – Μαρία του Γκεόργκε – Βιορέλτις παρακάτω  αρμοδιότητες:

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

Τη διοίκηση, την εποπτεία, το συντονισμό του:

α) Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας.

β) Του Γραφείου Απασχόλησης και Τουρισμού.

γ) Του Αυτοτελούς Τμήματος Κ.Ε.Π.

Την υπογραφή των σχετικών διοικητικών εγγράφων και αποφάσεων αρμοδιότητας των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Τη χορήγηση άδειας πολιτικού γάμου και την τέλεση των γάμων αυτών.

Κατά τόπο αρμοδιότητες:

Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις Δημοτικές Κοινότητες Πραγματευτής και Τσιταλίων.

Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και τη λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις Δημοτικές Κοινότητες Πραγματευτής και Τσιταλίων.

Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Πραγματευτής και Τσιταλίων, για την επίλυση των προβλημάτων τους.

3. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο κ. Καμβύση Ηλία-Νικόλαο του Παναγιώτη τις παρακάτω  αρμοδιότητες:

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

Διοίκηση, εποπτεία και συντονισμό των θεμάτων Πολιτικής Προστασίας του Γραφείου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.

Τη χορήγηση άδειας πολιτικού γάμου και την τέλεση των γάμων αυτών.

Κατά τόπο αρμοδιότητες:

Τη διοίκηση, την εποπτεία, το συντονισμό των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Τυρού, πλην του Γραφείου Περιβάλλοντος και Καθαριότητας.

Την υπογραφή των σχετικών διοικητικών εγγράφων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις συγκεκριμένες αποκεντρωμένες δημοτικές υπηρεσίες.

Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δ.Ε. Τυρού.

Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Τυρού για την επίλυση των προβλημάτων τους.

4. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο κ. Ξερακιά Χρήστο του Γεωργίουτις παρακάτω  αρμοδιότητες:

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

Τη διοίκηση, την εποπτεία, το συντονισμό των Γραφείων:

α) Περιβάλλοντος, πλην των θεμάτων που αφορούν την Πολιτική Προστασία.

β) Καθαριότητας και Πρασίνου.

Την υπογραφή των σχετικών διοικητικών εγγράφων και αποφάσεων αρμοδιότητας της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας του Δήμου.

Τη χορήγηση άδειας πολιτικού γάμου και την τέλεση των γάμων αυτών.

Κατά τόπο αρμοδιότητες

Τη διοίκηση, την εποπτεία, το συντονισμό του Αποκεντρωμένου Γραφείου Περιβάλλοντος και Καθαριότητας της Δ.Ε. Τυρού, και την υπογραφή σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων που αφορούν τη Δ.Ε. Τυρού.

Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις Δημοτικές Κοινότητες Πουλίθρων, Μαριού, Κουνουπιάς, Βλησιδιάς, Πελετών και Πηγαδίου.

Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις Δημοτικές Κοινότητες Πουλίθρων,Μαριού, Κουνουπιάς, Βλησιδιάς, Πελετών και Πηγαδίου.

Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Πουλίθρων, Μαριού, Κουνουπιάς, Βλησιδιάς, Πελετών και Πηγαδίουγια την επίλυση των προβλημάτων τους.

5. Μεταβιβάζουμε στην Αντιδήμαρχο κ. Κεμερλή Ειρήνη του Φωτίου τις παρακάτω  αρμοδιότητες:

Καθ’ ύλην αρμοδιότητα:

Τη διοίκηση, την εποπτεία, το συντονισμό του Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και την υπογραφή των σχετικών διοικητικών εγγράφων και αποφάσεων αρμοδιότητας της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας.

Τη χορήγηση άδειας πολιτικού γάμου και την τέλεση των γάμων αυτών.

Κατά τόπο αρμοδιότητες:

Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Κοινότητα Λεωνιδίου.

Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Λεωνιδίου.

Τη συνεργασία με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Λεωνιδίου για την επίλυση των προβλημάτων της.

ΙΙΙ. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

IV. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος:

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Στόη Παναγιώτη του Γεωργίουασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ξερακιάς Χρήστος του Γεωργίου.

Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Τσούκα Σιμόνα – Μαρία του Γκεόργκε – Βιορέλ ασκεί η κ. Κεμερλή Ειρήνη του Φωτίου.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Καμβύση Ηλία-Νικολάου του Παναγιώτη ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Στόης Παναγιώτης του Γεωργίου.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ξερακιά Χρήστου του Γεωργίου ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καμβύσης Ηλίας-Νικόλαος του Παναγιώτη.

Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Κεμερλή Ειρήνης του Φωτίου ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Τσούκα Σιμόνα – Μαρία του Γκεόργκε–Βιορέλ.

VI. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Στόης Παναγιώτης του Γεωργίου, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.

Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

Εμμανουήλ Δ. Δολιανίτης

Σχετικές δημοσιεύσεις