Συνεργασία με Κοινωνικό Λειτουργό και Κοινωνιολόγο ζητά το Κέντρο Πρόληψης Αρκαδίας

  • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αρκαδίας, «Ανέλιξη», για την κάλυψη των αναγκών του και την εύρυθμη λειτουργία του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Κοινωνικό Λειτουργό και Κοινωνιολόγο, με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες και ως ακολούθως:


-Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικός Λειτουργός) ΠΕ ή ΤΕ 1 θέση
-Κοινωνιολόγος ΠΕ: 1 θέση.


Τα γενικά και τυπικά προσόντα, η αμοιβή καθώς και η διαδικασία επιλογής των ενδιαφερομένων, αναφέρονται στην αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν, όπως και το ειδικό έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, από την ιστοσελίδα του Κέντρου Πρόληψης Αρκαδίας «ΑΝΕΛΙΞΗ», www.kparkadias.wordpress.com.


Η αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην έδρα του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ «ΑΝΕΛΙΞΗ», Δημητρακοπούλου 30, 22131, Τρίπολη, καθώς επίσης πληροφορίες θα δίνονται και στο τηλέφωνο 2710 235243 κατά τις ώρες 10:00 – 13:00.


Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στην αναλυτική πρόσκληση, ΜΟΝΟ με συστημένη επιστολή στο Κ.Π. «ΑΝΕΛΙΞΗ» στη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, «ΑΝΕΛΙΞΗ», Δημητρακοπούλου 30, 22131, Τρίπολη με υποσημείωση: «Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ «Ανέλιξη»
Δημήτριος Βόσνος

Σχετικές δημοσιεύσεις