Ίδρυμα Νυμφασίας – Γορτυνίας: Χορήγηση υποτροφιών σε μαθητές

«ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΝΥΜΦΑΣΙΑΣ—ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, προκειμένου να χορηγήσει τις προβλεπόμενες από τις καταστατικές του διατάξεις υποτροφίες, στους δικαιούχους μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων Βυτίνας και Λεβιδίου, που έχουν γεννηθεί στα χωριά Νυμφασίας και Παναγίτσας Νομού Αρκαδίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις και φοίτησαν στα ως άνω Σχολεία κατά το Σχολικό έτος 2021-2022 να υποβάλλουν σχετικό αίτημα, για κάθε έτος χωριστά, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα παραστατικά που αποδεικνύουν το δικαίωμα διεκδίκησης απονομής υποτροφίας.


Δικαίωμα υποβολής αιτήματος για χορήγηση υποτροφίας έχουν:


Α. Οι μαθητές και μαθήτριες των Γυμνασίων και Λυκείων ή παρεμφερών προς αυτά Σχολείων, Βυτίνας και Λεβιδίου, όπου κι αν αυτά λειτουργούν σήμερα, που έχουν γεννηθεί ή διαβίωσαν από την βρεφική τους ηλικία στη Νυμφασία και Παναγίτσα Νομού Αρκαδίας, (Δημοτικά Διαμερίσματα Δήμων Γορτυνίας και Τριπόλεως αντίστοιχα) και οι γονείς τους είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι των ως άνω χωρίων.
(απαιτούμενο δικαιολογητικό: πιστοποιητικό οικείου Δήμου.)
Β. Οι ως άνω μαθητές και μαθήτριες των οποίων:
Ο γενικός βαθμός προαγωγής ή απολύσεως, να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς» (16).
Η αναλυτική βαθμολογία για κάθε ένα εκ των μαθημάτων, για μεν τα πρωτεύοντα να είναι τουλάχιστον (16), για δε τα δευτερεύοντα τουλάχιστον (14).
Η επιδειχθείσα διαγωγή, να είναι Κοσμιωτάτη.
(απαιτούμενο δικαιολογητικό: πιστοποιητικό οικείου Σχολείου.)
Γ. Οι αποφοιτήσαντες μαθητές εκ των Δημοτικών Σχολείων Νυμφασίας και Παναγίτσας, όπου κι αν αυτά λειτουργούν σήμερα, με βαθμό τουλάχιστον εννέα (9) και εγγραφέντες στην πρώτη τάξη των αναφερομένων Γυμνασίων.
(απαιτούμενα δικαιολογητικά: Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου, βεβαίωση εγγραφής και φοίτησης στο Γυμνάσιο.)


Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται είτε απ’ ευθείας στα μέλη του Ιδρύματος, είτε δια αλληλογραφίας στην Ταχυδρομική Διεύθυνση του Προέδρου του Ιδρύματος: Εδέσσης 17 Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15234.


Προς τούτο ορίζουμε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης σε εφημερίδες της Τριπόλεως.


Η παρούσα θα αναρτηθεί, μερίμνη του Γραμματέα, σε εμφανή σημεία των δύο Δημοτικών Διαμερισμάτων και θα δημοσιευθεί από δύο φορές σε ημερήσια εφημερίδα της Τριπόλεως και «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ» και «ΠΡΩΙΝΟΣ ΜΟΡΙΑΣ», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 107 του α.ν 2039/1939, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1583/1985/Α-222».


Με εντολή του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Τριαντάφυλλος Λατάνης
Η Γραμματέας
Αγγελική Καρρά

Σχετικές δημοσιεύσεις