ΦΟΔΣΑ: Διαγωνισμός για την κατασκευή 7 σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο

Σε διαγωνισμό για το έργο κατασκευής και λειτουργίας επτά (7) μόνιμων Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου προχωρά ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι στις 28/08/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ


Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «Κατασκευή έργων υποδομής Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», προϋπολογισμού 5.967.741,93 € πλέον ΦΠΑ και αφορά στην :


Κατασκευή και λειτουργία επτά (7) μόνιμων Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Πιο συγκεκριμένα οι θέσεις εκτέλεσης των εργασιών είναι οι κάτωθι:


Δήμος Λουτρακίου, Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, στους Αγίους Θεοδώρους
Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, στη θέση ‘ΚΑΡΑΧΑΣΑΝΙ” εκτός ορίου οικισμού Άστρους
Δήμος Νότιας Κυνουρίας, στη θέση “ΤΣΟΥΜΙΑΣ” εκτός σχεδίου της Δ.Κ. Λεωνιδίου
Δήμος Μονεμβασιάς, στη Θέση Χέρωμα εκτός σχεδίου Κοινότητας ΑΓ. Αποστόλων Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ
Δήμος Δυτικής Μάνης, στη θέση “ΔΥΟ ΠΕΤΡΕΣ”, κοινότητα Προσηλίου, Δ.Ε. Λεύκτρου
Δήμος Ελαφονήσου, εκτός ορίων οικισμού Ελαφονήσου
Δήμος Καλαμάτας, εκτός ορίων οικισμού Τ.Κ. Αντικαλάμου Δήμου Καλαμάτας (για την εξυπηρέτηση των Δήμων Καλαμάτας και Μεσσήνης)


O διαγωνισμός θα διεξαχθεί µε την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσε-ων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά αποκλειστικά µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κωδικός CPV : 45232470-7 και με Αριθμό Διαγωνισμού : α/α 201595 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της διακήρυξης.


Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ. ΣΑ Ε2751 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ 2022ΣΕ27510076). Η Πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», με κωδικό αριθμό Πράξης 5123954, και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Αναλυτική Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από τον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.goν.gr, καθώς και από την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής https://fodsapel.gr


Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28/08/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 και το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).


Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 31/08/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.


Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα , ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργου: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ & ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.


Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ . 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).


Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.


Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 119.354,83 (εκατόν δεκαεννέα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών) ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.


Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της Διακήρυξης, ήτοι μέχρι 27/10/2024, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.


Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ποσού ίσο με ποσοστό δεκαπέντε (15%) της εκατό της αξίας της σύμβασης, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής.


Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Ε.Ε. του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου.


Η παρούσα αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (https://fodsapel.gr) και δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις.


Ο Πρόεδρος ΔΣ ΦΟΔΣΑ
Αργειτάκος Σταύρος

Σχετικές δημοσιεύσεις